Надійність перевірена часом

Звітність 2011 рік

     Аудиторська перевірка проводилась   відповідно до Міжнародних стандартів аудиту:
МСА 700 “Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація  думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудиту”.  

     Міжнародні стандарти аудиту  вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
 
     Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансової  звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.  Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених  управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.
 
     Підставою для висловлення умовно – позитивної думки (модифікації думки) аудитора призвело наступне: Аудитор не приймав участі в проведенні інвентаризації активів та зобов’язань, тому немає змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтовування думки щодо цих статей, але робить висновок, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є може бути не всеохоплюючим. Первісна оцінка дебіторської заборгованості від реалізації на дату балансу проводилась за історичною вартістю. Чиста реалізаційна вартість не визначалась, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, тобто резерв сумнівних боргів не  створювався, забезпечення виплат персоналу та інших платежів не створювалися.
 
     Підставою для висловлення умовно-позитивної думки не є суттєвим  та всеохоплюючими щодо: невідповідності національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку при розкриття інформації у фінансових звітах; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності на основі проведеного аналізу   діяльності Товариства (МСА 570); невідповідності інших фактів та обставин, які впливають  на  достовірність фінансової звітності в цілому.    
 
     Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні  аудиторські докази, які забезпечують обґрунтовану впевненість для висловлення незалежної умовно-позитивної думки. На думку аудитора, за винятком впливу обмежень, що вказані в підставі  для висловлення умовно-позитивної думки, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан  Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Укрреставрація”   станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до  Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку прийнятих в Україні.