Надійність перевірена часом

Правила ФФБ

ТИПОВІ ПРАВИЛА
ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ВИДУ «А»
_________________________________________________
 
 
 
УПРАВИТЕЛЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрреставрація»
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1.            Ці правила фонду фінансування будівництва (надалі – Правила) розроблено відповідно до вимог Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003 р. № 978-IV, Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ, Закону України „Про іпотеку” від 05.06.2003 р. №898-ІV, Закону України „Про запобігання та протидію легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.2002 р. №249-IV, „Ліцензійних умов провадження діяльності із залученням коштів фізичних осіб – установників управління майном для фінансування Об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю”, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2004 р. № 1225 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 р. за № 927/9526, Статуту Товариства та з урахуванням вимог Цивільного кодексу та інших нормативно-правових актів України.
1.2.             Правила регламентують порядок створення фонду фінансування будівництва (далі – ФФБ), порядок організації взаємовідносин Управителя, Забудовника та Довірителя, порядок встановлення управління майном, умови, особливості та обмеження здійснення управління майном, напрями та порядок використання залучених коштів, порядок участі у фонді та відмови від участі в ньому, типи вимірних одиниць об`єктів інвестування, порядок та умови закріплення об` єкта інвестування за Довірителем, розмір винагороди Управителя, відповідальність Управителя і Забудовника за невиконання прийнятих на себе зобов`язань, порядок отримання Довірителем страхового відшкодування у разі несвоєчасного введення об'єкта будівництва в експлуатацію, невиконання робіт, передбачених договором між Управителем і Забудовником та договором між Управителем і установником фонду, або неналежного виконання таких робіт та інші умови функціонування ФФБ.
1.3.            Ці правила є публічною пропозицією для вступу до ФФБ особи, яка бажає стати Довірителемцього ФФБ на підставі визнання нею цих Правил ФФБ. Правила є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла та інших об’єктів нерухомості, спорудження яких здійснюється за рахунок ФФБ.
 
                
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 
 2.1. Терміни, зазначені у цих Правилах, вживаються у такому значенні:
 
Вимірна одиниця об'єкта інвестування - встановлена правилами фонду фінансування будівництва одиниця виміру об'єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях або в частках (відсотках) цього об'єкта інвестування як єдиного цілого:
-         для об’єктів житлового та нежитлового будівництва – 1, 00 кв.м.;
-         для гаражних боксів (машиномісць) – машиномісце.
 
Фонд фінансування будівництва (ФФБ) - кошти, передані Управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах цих Правил та договорів про участь у ФФБ.
 
Правила ФФБ - система норм, затверджена та оприлюднена Управителем цього фонду, якої мають дотримуватися всі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління.
 
Управитель – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрреставрація» (внесено до реєстру фінансових установ ___________________________ та надає фінансові послуги на підставі ліцензії _______________________), що діє від свого імені в інтересах Довіретелів і здійснює управління залученими коштами від Довірителів згідно із законодавством, Правилами ФФБ.
 
Забудовник - ___________________________________________, яке у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження Об’єкту будівництва житла та уклало угоду (договір) з Управителем на спорудження Об’єкта будівництва.
 
     Довіритель ФФБ (Довіритель) – фізична або юридична особа, яка є установником управління майном та учасником ФФБ, визнає та дотримується даних Правил, і передає грошові кошти Управителю ФФБ в довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ.
 
Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування - встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього об'єкта інвестування.
 
Договір про участь у ФФБ - договір, за яким Довіритель передає Управителю у довірчу власність (управління) майно (грошові кошти) з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій Управителя з управління цим майном.
 
Закріплення об'єкта інвестування за Довірителем - встановлення правовідносин між Довірителем та Управителем на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у Довірителя виникає право вимоги на цей об'єкт інвестування в майбутньому.
 
Об'єкт будівництва - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує Забудовник та фінансування будівництва яких здійснює Управитель за рахунок отриманих від Довірителя в управління коштів. Об’єктом будівництва за цими Правилами є ____________________________________________________________________________.
 
Об'єкт інвестування - квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об'єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном. Майнові права на Об’єкти інвестування Забудовник передає Управителю для подальшої передачі Довірителям на умовах цих Правил.
 
Позичальник - довіритель ФФБ, який отримав в банку кредит для участі в ФФБ.
 
Договір Управителя із Забудовником (далі - Договір) - договір, який регулює взаємовідносини Управителя із Забудовником щодо організації спорудження об'єктів будівництва з використанням отриманих в управління Управителем коштів та подальшої передачі Забудовником об'єктів інвестування Довірителям.
 
Фінансування будівництва - використання Управителем отриманих в управління коштів ФФБ на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об'єктів будівництва за умовами договору фінансування спорудження Об’єктів будівництва.
 
Відкріплення об'єкта інвестування від довірителя - припинення правовідносин, встановлених між Управителем ФФБ та Довірителем стосовно закріпленого за Довірителем об'єкта інвестування, в результаті чого Довіритель втрачає право вимоги на цей Об'єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому законом та цими Правилами ФФБ.
 
Облік прав вимоги довірителів ФФБ - облік вимірних одиниць об'єктів інвестування, права вимоги на які (вимірні одиниці) належать Довірителям.
 
Система обліку прав вимоги довірителів ФФБ - складений Управителем на відповідну дату перелік Довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об'єктів інвестування.
 
Перелік об'єктів інвестування - документ за конкретним Об'єктом будівництва, підписаний Забудовником та Управителем ФФБ, що підтверджує право Управителя на здійснення операцій з вимірними одиницями Об'єктів інвестування, що містяться в цьому документі.
 
Проектна декларація – документ, який має містити: інформацію про Забудовника, інформацію про підрядну організацію, інформацію про Управителя ФФБ, інформацію про Об’єкт інвестування.
 
Винагорода управителя ФФБ - грошові кошти, які Довіритель сплачує Управителю для відшкодування необхідних витрат, зроблених Управителем у зв'язку з управлінням майном (коштами), переданим йому в управління за договорами про управління майном (договорами про участь у ФФБ), а також для забезпечення його діяльності з управління майном. Довірителі ФФБ сплачують управителю таку винагороду у строки, розмірі та в порядку, визначені договором про участь у ФФБ.
 
Страховик -  ______________________________________________, з яким Забудовник укладає договір обов’язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження Об’єкта будівництва від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ – на користь Управителя.
 
 
 
3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ФФБ
 
       3.1.  Управитель за власною ініціативою створює ФФБ. ФФБ не є юридичною особою.
       3.2. Метою створення цього ФФБ є отримання Довірителями ФФБ у власність об’єктів інвестування.
       3.3. Даний ФФБ відноситься до виду А. Для ФФБ виду А, поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування та об'єкта будівництва, коефіцієнти поверху та комфортності визначає Забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію відповідно до проектної документації і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об'єктів інвестування та об'єкта будівництва незалежно від обсягу фінансування.
        3.4. ФФБ вважається створеним пiсля затвердження Управителем цих Правил ФФБ, укладання договору з Забудовником та відкриття в банку окремого рахунку ФФБ. Управитель відкриває в обраному ним банку на своє ім’я окремий поточний рахунок, який є рахунком фонду.
       3.5. Довірителями ФФБ можуть бути фізичні та юридичні особи.
       3.6. ФФБ діє до виконання усіх зобов'язань перед Довірителями.
 
 
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

4.1. Після визнання Довірителями Правил ФФБ та внесення до ФФБ коштів Управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФФБ без письмової згоди всіх Довірителів. У разі необхідності внесення змін та доповнень до Правил ФФБ Управитель ФФБ зобов'язаний надіслати у письмовій формі пропозиції із зазначенням змісту правил, які пропонується змінити, кожному Довірителю. Згода довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження повідомлення від Управителя з пропозицією про внесення змін і доповнень до Правил ФФБ на зазначену у договорі адресу Довірителя Управитель не отримав письмової відповіді довірителя.
4.2. Зміни до Правил ФФБ не можуть погіршувати умови, що забезпечують права Довірителів.
 
 
5. УПРАВЛІННЯ ФФБ, УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
 
       5.1. ФФБ здійснює управління залученими коштами на умовах договору про участь у ФФБ у порядку, визначеному даними Правилами ФФБ.
       5.2. Вигодонабувачами від здійснення управління є Довірителі ФФБ. Довіритель при укладанні договору про участь у ФФБ може визначити особу, яка має право набувати вигоди від майна, переданого в управління.
       5.3. Облік коштів, внесених Довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих Управителем з ФФБ на фінансування будівництва, Управитель здійснює відокремлено від іншого майна Управителя, а також від інших ФФБ.
       5.4. Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ:
-         несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності управителя, визначених Правилами ФФБ та визнаних Довірителями ФФБ;
-         несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед Довірителями ФФБ у межах закону та договору про участь у ФФБ;
-         не несе відповідальності власним майном за виплату коштів Довірителю ФФБ в разі його відмови від участі у ФФБ, якщо Управитель ФФБ дотримався встановлених Правилами ФФБ процедур щодо забезпечення можливості отримання Довірителем коштів з ФФБ на вимогу Довірителя;
-         за дорученням Довірителів виступає в інтересах Довірителів позивачем у разі невиконання Забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі об'єктів інвестування Довірителям у власність.
       5.5. З урахуванням обмеження права довірчої власності Управитель ФФБ  зобов'язаний виконувати заходи щодо:
- передачі Довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним Об'єкт інвестування, майнових прав на цей об'єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від Забудовника;
- отримання Довірителем, на умовах Правил ФФБ та договору управління майном, коштів з ФФБ на вимогу Довірителя в разі його відмови від участі у фонді.
5.6. Суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів не мають право втручатись в дії Управителя щодо здійснення управління майном (грошовими коштами), окрім Довірителів у разі виявлення ними фактів нецільового управління майном (грошовими коштами), переданим Управителю за договором про участь у ФФБ, шляхом подання йому відповідного письмового звернення.
5.7. Управитель має право одночасно здійснювати управління кількома фондами.
5.8. Довірителі, що укладають з Управителем договори про участь у ФФБ на підставі цих Правил ФФБ, визначають, що проценти, які сплачуються банком за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ФФБ, належать Управителю.
5.9. За рахунок отриманого в управлiння майна Управитель проводить фiнансування Об’єкту будiвництва шляхом перерахування коштiв Забудовнику.
5.10. Кошти оперативного резерву, сформованого Управителем вiдповiдно до встановлених чинним законодавством обмежень за рахунок отриманих в управлiння коштiв, Управитель використовує для виконання таких операцiй:
- виплата Довiрителям коштів з ФФБ;
- перерозподiл отриманих в управлiння коштiв мiж Об’єктами будiвництва внаслiдок здiйснення Довiрителями операцiї змiни Об’єкта iнвестування.
5.11. Оперативний резерв у розмірі 5 % від суми фактично внесених Довірителями коштів, сформований Управителем за Об'єктом будівництва, на рахунку ФФБ, є строковими коштами, які після введення цього Об'єкта будівництва в експлуатацію Управитель перераховує Забудовнику у порядку, визначеному договором між Управителем та Забудовником.
5.12. Управитель має обмеженi права довірчої власності, а саме:
- Управитель не може доручити здійснення управління грошовими коштами іншим особам та зобов'язаний здійснювати управління майном особисто;
- Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним Правилами та договором про участь у ФФБ;
- Управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати договір управління майном, крім випадків невиконання Довірителем своїх зобов'язань, передбачених договором про участь у ФФБ;
- Управитель не може вимагати від Довірителя виконання всіх своїх зобов'язань у разі, якщо Управитель не виконує свої зобов'язання за договором управління майном;
- Управитель не може встановлювати обов'язкові для Довірителя умови, з якими останній не мав можливості ознайомитися перед укладенням договору управління майном, за винятком норм, встановлених законодавством;
- інші обмеження, встановлені законом або договором управління майном.
5.13. Управління майном, яке здійснюється за договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:
- повного виконання Управителем ФФБ зобов'язань перед Довірителем;
- відмови Довірителя від участі в ФФБ;
- смерті Довірителя - фізичної особи або ліквідації Довірителя - юридичної особи;
- відкріплення Управителем від Довірителя закріпленого за ним Об'єкта інвестування за невиконання Довірителем своїх зобов'язань за договором про участь у ФФБ;
- невиконання Довірителем своїх зобов'язань перед Управителем щодо внесення коштів до Фонду після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію;
- дострокового припинення управління майном, якщо це передбачено Договором про участь у Фонді;
- за рішенням суду;
- в інших випадках, передбачених Правилами ФФБ.
 
 
6. СИСТЕМА ФУНКЦIОНУВАННЯ ФОНДУ
ФIНАНСУВАННЯ БУДIВНИЦТВА
 
6.1. Система функцiонування ФФБ передбачає:
- укладання договору між Забудовником та Управителем ФФБ, визначення характеристик об'єктів будівництва і об'єктів інвестування, передачу Забудовником Управителю ФФБ переліку Об'єктів інвестування в Об'єктах будівництва;
- затвердження Правил ФФБ;
- відкриття Управителем ФФБ фінансування Об'єктів будівництва;
- надання Управителем Довірителю інформації про умови участі у ФФБ для прийняття Довірителем рішення про участь у ФФБ;
- укладання Управителем ФФБ договору з Довірителем про участь у ФФБ;
- внесення Довірителем коштів до ФФБ та передачу їх Управителю ФФБ в управління за договором про участь у ФФБ;
- закріплення Управителем за Довірителем обраного ним Об'єкта інвестування, що є підтвердженням замовлення на спорудження цього об'єкта інвестування як складової частини Об'єкта будівництва;
- відкриття Управителем рахунку Довірителю у системі обліку прав вимоги Довірителів ФФБ;
- можливість дострокового припинення управління майном за ініціативою Довірителя, відкріплення від нього об'єкта інвестування, повернення Довірителю коштів у розмірі та у порядку, визначених Правилами ФФБ, внаслідок зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво;
- можливість здійснення Довірителем на умовах Правил ФФБ зміни об'єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового отримання коштів з ФФБ;
- можливість внесення Управителем змін до системи обліку прав вимоги Довірителів ФФБ;
- передачу Управителем Довірителям, які повністю проінвестували закріплені за ними об'єкти інвестування, майнових прав на ці об'єкти інвестування за договором про уступку майнових прав;
- фінансування Управителем ФФБ спорудження Об'єктів будівництва;
- формування Управителем ФФБ оперативного резерву за рахунок отриманих в управління коштів;
- здійснення Управителем ФФБ контролю за цільовим використанням Забудовником спрямованих на будівництво коштів, дотриманням строків виконання робіт на Об'єкті будівництва, дотриманням технічних характеристик Об'єкта будівництва та Об'єктів інвестування, вжиття заходів для усунення виявлених недоліків;
- повернення Забудовником коштів до ФФБ на вимогу Управителя ФФБ у випадках зменшення обсягу підтвердженого замовлення внаслідок відмови Довірителя від участі у ФФБ, а також в інших випадках, визначених договором;
- здійснення Управителем ФФБ контролю за виконанням забудовником своїх зобов'язань за договором;
- введення Забудовником Об'єкта будівництва в експлуатацію, письмове повідомлення про це Управителя, замовлення технічної документації на Об'єкт будівництва та на кожний Об'єкт інвестування, передачу Управителю ФФБ даних щодо фактичної площі Об'єктів інвестування;
- повідомлення Управителем ФФБ кожного Довірителя про введення об'єкта будівництва в експлуатацію з наданням на письмову вимогу Довірителя копії відповідного акта;
- здійснення Довірителем остаточних розрахунків з Управителем за даними щодо фактичної площі Об'єктів інвестування;
- отримання Довірителем сум страхового відшкодування у порядку і випадках, передбачених законом та Правилами ФФБ;
- передачу Управителем ФФБ Забудовнику переліку Довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними Об'єкти інвестування, відповідно до отриманих Довірителями від Управителя майнових прав на ці Об'єкти інвестування;
- набуття Довірителями у власність закріплених за ними Об'єктів інвестування, припинення дій за договором про участь у ФФБ;
- перерахування Управителем Забудовнику на умовах договору коштів оперативного резерву, сформованого за введеним в експлуатацію Об'єктом будівництва, закриття фінансування об'єкта будівництва;
- припинення дій за договором, укладеним між Управителем ФФБ та Забудовником.
6.2. Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ:
- несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності Управителя, визначених Правилами ФФБ та визнаних довірителями ФФБ;
- несе зобов'язання перед Довірителями ФФБ у межах договору про участь у ФФБ;
- за письмовою заявою Довірителя виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування.
 
 
7. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ МІЖ ЗАБУДОВНИКОМ ТА УПРАВИТЕЛЕМ ФФБ
 
7.1. Управитель укладає з Забудовником Договір про організацію спорудження Об’єкта будівництва, відповідно до якого Забудовник бере на себе зобов’язання організувати спорудження Об’єкту будівництва, ввести його в експлуатацію та передати Об’єкти інвестування Довірителям у визначені цими Правилами та договором про участь у ФФБ строки, а Управитель зобов’язується своєчасно здійснювати фінансування обсягу підтвердженого замовлення на будівництво за рахунок залучених до ФФБ коштів Довірителів.
7.2. Договір між Забудовником та Управителем має обов'язково містити зобов'язання Забудовника після закінчення будівництва передати Об'єкти інвестування у власність Довірителям на умовах визначених Правилами.
7.3. За одним Об'єктом будівництва Забудовник не має права укладати договори з різними Управителями.
7.4. Управитель визначає банк, в якому має бути відкритий поточний рахунок Забудовника та поточні рахунки його підрядників, субпідрядників та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у спорудженні об'єкта будівництва. Ця умова має бути внесена Забудовником у договори підряду та інші договори, пов'язані із спорудженням Об'єкта будівництва.
7.5. Відповідно до договору між Забудовником та Управителем за кожним Об'єктом будівництва Забудовник передає Управителю перелік Об'єктів інвестування в Об'єкті будівництва, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво, та майнові права на ці Об'єкти інвестування для подальшої передачі Довірителям на умовах Правил ФФБ. Забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об'єкти інвестування, майнові права на які передані Управителю, без письмової згоди Управителя, а після переходу прав на Об'єкти інвестування від Управителя до Довірителів - без письмової згоди Довірителів.
7.6. Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за договором щодо організації спорудження об'єктів будівництва та своєчасного введення їх в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого Управителем.
7.7. Протягом періоду будівництва Управитель відповідно до умов договору підтверджує Забудовнику обсяг замовлення на будівництво шляхом надання даних про Об'єкти інвестування, майнові права на які передані Довірителям на умовах Правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.
7.8. Виконання зобов'язань Забудовника за договором, укладеним між ним та Управителем, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, які є Об'єктом будівництва, або, за згодою Управителя, об'єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить Забудовникові на праві власності. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений.
7.9. Крім того Забудовник та Управитель укладають:
- договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є Об'єктом будівництва, з відкладальними умовами;
- договір доручення з відкладальними умовами, за яким Управителю у разі порушення Забудовником умов договору доручається виконувати функції Забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому Забудовник на час дії договору має право надавати безвідкличну довіреність Управителю на право делегування третім особам функцій Забудовника у разі порушення останнім умов договору з Управителем.
7.10. Забудовник замовляє розроблення проектно-кошторисної документації та узгоджує її з Управителем, а також передає Управителю перелік Об’єктів інвестування для закріплення їх за Довірителями, технічні характеристики кожного Об’єкта будівництва з основними даними щодо споживчих якостей Об’єкта будівництва і Об’єктів інвестування. Крім того Забудовник визначає термін введення Об’єкта будівництва в експлуатацію та залучає підрядні, субпідрядні організації для організації спорудження Об’єкта будівництва.
7.11. Забудовник укладає із погодженим Управителем Страховиком договір страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження Об’єкта будівництва – на користь Управителя - від ризику пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ Об’єкту будівництва.
7.12. В договорі передбачається зобов'язання Забудовника уступити Управителю майнові права на нерухомість, яка є Об'єктом будівництва, у разі виникнення обумовленого цим договором ризику невиконання Забудовником своїх зобов'язань перед Управителем.
7.13. У разі виявлення Управителем визначеного договором ризику порушення Забудовником умов договору договір уступки заставленого майнового права набирає чинності і Забудовник повинен передати Управителю майно та майнові права на нерухомість, яка є Об'єктом будівництва.
7.14. У разі невиконання Забудовником умов договору Управитель має право звернути стягнення на предмет іпотеки.
7.15. Забудовник до відкриття фінансування Об’єкта будівництва зобов'язаний повідомити Управителя про всі свої зобов'язання (та про всі відомі йому зобов'язання землевласника) перед третіми особами за цим Об'єктом будівництва.
7.16. Забудовник зобов'язаний надати Управителю для відкриття фінансування Об'єкта будівництва при підписанні договору про організацію спорудження Об’єкта будівництва наступні копії таких документів, засвідчені забудовником в установленому порядку:
- документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи Забудовника у відповідності з вимогами законодавства;
- документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою, на якій має бути споруджений Об'єкт будівництва;
- для Забудовників, що не є землекористувачами земельної ділянки, - договір із землекористувачем про передачу Забудовнику прав на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці Об'єкта будівництва;
- позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;
- дозвіл на виконання будівельних робіт або зареєстрована декларація про початок виконання будівельних робіт;
- ліцензія підрядної організації.
7.17. Забудовник зобов'язаний вести звітність за встановленою законодавством формою та регулярно надавати її Управителю.
7.18. Довіритель протягом дії договору про участь у ФФБ без попереднього письмового погодження Управителя та Забудовника не має права виконувати власними силами на Об’єкті інвестування будь-які будівельні та/або оздоблювальні роботи, не передбачені договором про участь у ФФБ.
 
8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПР0 УЧАСТЬ У
ФФБ
 
8.1. Фізична або юридична особа стає Довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління Управителю ФФБ та укладання з Управителем ФФБ договору про участь у ФФБ.
8.2. Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання особою визначених Правилами ФФБ документів, які ідентифікують цю особу, а саме:
8.2.1. Фізичні особи надають:
 
а) громадяни України:
 
б) нерезиденти та особи без громадянства:
Вказані документи подаються в ксерокопіях з пред’явленням оригіналів для огляду. При цьому на копії документів ставиться відмітка «згідно з оригіналом» або «з оригіналом вірно» та засвідчується підписом Довірителя з зазначенням дати засвідчення.
 
8.2.2.  Юридичні особи надають:
 
а) резиденти:
 
Документи надаються в нотаріально засвідчених копія. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів особи, уповноваженої на підписання договору, надаються з оригіналами для огляду.
 
б) нерезиденти надають легалізовані в установленому законодавством порядку:
 
8.2.3. Фізичною особою, що на день укладення Договору про участь у ФФБ перебуває у шлюбі, додатково до вказаних документів подається письмова, нотаріально завірена заява про згоду іншого подружжя на укладення Договору про участь у ФФБ.
8.3. Усі документи подаються українською мовою.
8.4. Управитель ФФБ відкриває рахунок Довірителю у системі обліку прав вимоги довірителів ФФБ.
8.5. Особа може бути довірителем в кількох різних ФФБ та в кожному фонді мати кілька рахунків у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ.
8.6. Договір про участь у ФФБ обов'язково має містити:
- предмет договору;
- найменування особи Довірителя;
- найменування особи Управителя ФФБ;
- вид ФФБ;
- порядок передачі Довірителем коштів в управління Управителю ФФБ;
- обмеження щодо окремих дій Управителя з управління майном;
- права та обов'язки Управителя ФФБ та Довірителя;
- відомості про Об'єкт будівництва із зазначенням його місця розташування та технічних характеристик;
- запланована дата (місяць і рік) введення Об'єкта будівництва в експлуатацію;
- відомості про закріплений за Довірителем Об'єкт інвестування із зазначенням його технічних характеристик;
- строки та механізм повернення Довірителю коштів на його вимогу, розмір платежів, які повинен сплатити при цьому Довіритель;
- строк дії договору;
- відповідальність сторін за невиконання умов договору;
- порядок надання інформації Довірителю про хід виконання умов договору, перелік інформації, яка надається Довірителю у письмовій формі;
- порядок взаємодії Довірителя та Управителя ФФБ у випадку дострокового введення Об'єкта будівництва в експлуатацію;
- порядок внесення змін до договору про участь у ФФБ;
- розмір та форму винагороди Управителя ФФБ.
8.7. До договору про участь у ФФБ додаються:
- правила ФФБ;
- графічне зображення схеми будівельного плану Об'єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об'єкта інвестування на поверсі;
- стислий перелік будівельних робіт, які Забудовник зобов'язується провести на об'єкті інвестування;
- перелік обладнання, яке буде встановлене на об'єкті інвестування з наступною його передачею Довірителеві;
- стислий перелік робіт, які Забудовник зобов'язується провести на об'єкті будівництва та прибудинковій території;
- перелік обладнання, яке буде встановлене на Об'єкті будівництва з наступною його передачею експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників будинку.
8.8. За вимогою Довірителя Управитель ФФБ зобов'язаний ознайомити Довірителя або на вимогу Довірителя надати йому копії отриманих від Забудовника документів з даними про:
-  Забудовника та Об'єкт будівництва:
- документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи Забудовника у відповідності з вимогами законодавства;
- документи, що підтверджують право Забудовника на користування земельною ділянкою або право Забудовника на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці Об'єкта будівництва;
- позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;
- дозвіл на виконання будівельних робіт або реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт;
- ліцензію підрядної організації.
8.9. Після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію Управитель може продовжити укладання договорів про участь у ФФБ із закріпленням Об'єктів інвестування за Довірителями до моменту отримання письмової вимоги Забудовника повернути йому майнові права на Об'єкти інвестування, які не передані Довірителям. Забудовник зобов'язаний прийняти від Управителя такі майнові права.
8.10. Довіритель має право укласти договір страхування ризиків несвоєчасного введення Об’єкта будівництва в експлуатацію, невиконання робіт, передбачених договором між Управителем і Забудовником та договором між Управителем і Довірителем або неналежного виконання таких робіт із самостійно визначеним страховиком (страховою компанією).
8.11. Порядок отримання страхового відшкодування визначається відповідним договором страхування, укладеним між Довірителем та страховиком.
 
9. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВНЕСЕННЯ ДОВІРИТЕЛЯМИ КОШТІВ ДО ФФБ
 
9.1. Довірителі вносять до ФФБ грошові кошти в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі через установи банку.
9.2. Днем внесення грошових коштів вважається день перерахування грошових коштів Довірителя на рахунок ФФБ, зазначений в договорі про участь в ФФБ.
9.3. Управитель приймає кошти в управління за договорами про участь у ФФБ безпосередньо від осіб, які є Довірителями, або від їх довірених осіб, повноваження яких підтверджуються нотаріально оформленою довіреністю, в якій зазначені конкретні права та обов'язки довіреної особи з обов'язковим посиланням на реквізити договору про участь у ФФБ.
 
 
10. ПОРЯДОК ЗАКРIПЛЕННЯ ЗА УСТАНОВНИКОМ ОБ’ЄКТА
IНВЕСТУВАННЯ
 
10.1. При укладенні договору про участь у ФФБ Довіритель обирає конкретний Об'єкт інвестування з переліку незакріплених за іншими Довірителями Об'єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя. Цей об'єкт інвестування Управитель має закріпити за Довірителем за умови внесення до ФФБ грошових коштів в розмірі, що становить не менше 30 (тридцяти) % від загальної вартості Об'єкту інвестування за поточною ціною яка встановлена на дату розрахунків.
10.2. Управитель закріплює за Довірителем відповідну кількість вимірних одиниць Об'єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці цього Об'єкта інвестування та одночасно вносить відповідну інформацію до системи обліку прав вимоги Довірителів ФФБ. Право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць Об'єкта інвестування виникає у Довірителя з моменту передачі грошових коштів в управління Управителю ФФБ.
10.3. Розмір вимог Довірителя на Об'єкт інвестування визначається кількістю закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування. Довіритель, якому належить право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць закріпленого за ним Об'єкта інвестування, має виключне право на закріплення за собою на умовах договору про участь у ФФБ решти вимірних одиниць цього Об'єкта інвестування; закріплення решти вимірних одиниць цього Об'єкта інвестування за іншими Довірителями забороняється.
10.4. При закріпленні Об'єкта інвестування за Довірителем:
- Довіритель бере на себе зобов'язання щодо подальшого внесення коштів до ФФБ відповідно до графіку внесення грошових коштів до ФФБ;
- Управитель вилучає цей об'єкт з переліку Об'єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя, для виключення можливості закріплення цього об'єкта за іншим Довірителем та зобов'язується, за умови виконання Довірителем своїх зобов'язань за договором про участь у ФФБ, включити Довірителя до переліку Довірителів, яким Забудовник у подальшому зобов'язаний передати у власність закріплені за ними Об'єкти інвестування. За недотримання Управителем цієї вимоги, що призвело до закріплення одного Об'єкта інвестування за двома або більше Довірителями, Управитель несе відповідальність власним майном.
10.5. Закріплення Об'єкта інвестування за Довірителем є підтвердженням замовлення на спорудження цього Об'єкта інвестування як складової частини Об'єкта будівництва.
10.6. Поточна ціна вимірної одиниці Об'єкта інвестування визначається виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці Об'єкта будівництва, коефіцієнтів поверху та комфортності Об'єкта інвестування, яку встановлює Забудовник. На підставі цих даних Управитель розраховує вартість зобов'язань Довірителя щодо внесення коштів до ФФБ.
10.7. У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об'єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов'язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштів за закріплені за ним вимірні одиниці Об'єкта інвестування.
10.8. Облік Довірителів та належних їм прав вимоги Управитель веде у системі обліку прав вимоги Довірителів ФФБ.
10.9. Управитель вносить зміни до системи обліку прав вимоги Довірителів ФФБ при оформленні ним таких операцій:
- прийняття майнових прав на Об'єкти інвестування від Забудовника;
- відкриття рахунку Довірителю;
- закріплення за Довірителем Об'єкта інвестування;
- закріплення за Довірителем відповідної кількості вимірних одиниць Об'єкта інвестування;
- оформлення операції зміни Об'єкта інвестування, уступки права вимоги Довірителя на вимірні одиниці Об'єкта інвестування третім особам;
- оформлення відмови Довірителя від прав вимоги на частину закріплених за ним вимірних одиниць Об'єкта інвестування або на всі закріплені за ним вимірні одиниці Об'єкта інвестування;
- відкріплення від Довірителя Об'єкта інвестування;
- передача Довірителю майнових прав на закріплений за ним Об'єкт інвестування;
- закриття фінансування Об'єкта будівництва.
10.10. Після внесення Довірителем коштів до ФФБ Управитель видає Довірителю свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підтверджує участь Довірителя у ФФБ. У свідоцтві про участь у ФФБ обов'язково мають бути зазначені такі дані:
- вид ФФБ;
- дані довірителя (визначені п. 7.2. даних Правил);
- дата видачі свідоцтва;
- закріплений за Довірителем Об'єкт інвестування;
- запланована дата введення Об'єкта будівництва в експлуатацію (місяць і рік);
- сума коштів, переданих Довірителем в управління Управителю для зарахування до ФФБ;
- кількість закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування;
- графік подальшого внесення Довірителем коштів до ФФБ;
- витяг з договору про зобов'язання Забудовника перед Управителем, який діє в інтересах Довірителів, щодо спорудження Об'єктів будівництва та передачі у власність Довірителям Об'єктів інвестування.
10.11. У разі зміни будь-яких даних, що зазначені у свідоцтві про участь у ФФБ, свідоцтво про участь у ФФБ підлягає заміні.
10.12. У разі відмови Довірителя від участі у ФФБ Управитель виплачує Довірителю кошти на умовах, визначених законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил ФФБ і договору про участь у ФФБ та вилучає у Довірителя свідоцтво про участь у ФФБ і укладений з Довірителем договір про уступку майнових прав (за наявності).
10.13. Після того, як Довіритель в повному обсязі проінвестує закріплений за ним Об’єкт інвестування, Управитель передає Довірителю майнові права на цей об’єкт, на підставі укладеного між ними договору про відступлення майнових прав.
 
11.ПОРЯДОК ВІДКРІПЛЕННЯ О’БЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ, ПРИПИНЕННЯ УПРАВЛІННЯ
 
11.1. При відкріпленні від Довірителя Об'єкта інвестування Управитель також відкріплює від Довірителя всі закріплені за ним вимірні одиниці цього Об'єкта інвестування. З моменту відкріплення Об'єкта інвестування від Довірителя управління майном припиняється, Довіритель втрачає право вимоги на Об'єкт інвестування та вимірні одиниці цього Об'єкта інвестування, Управитель ФФБ зобов'язаний виплатити Довірителю кошти на умовах та у порядку, визначених цими Правилами.
11.2. Управитель відкріплює від Довірителя закріплений за ним Об'єкт інвестування у таких випадках:
- відмова Довірителя від участі у ФФБ;
- порушення Довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, зазначеного у свідоцтві про участь у ФФБ;
- порушення Довірителем інших умов договору про участь у ФФБ.
11.3. Сума коштів, що підлягає поверненню довірителю при відмові від участі у ФФБ, визначається Управителем, виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування, поточної ціни вимірної одиниці цього Об'єкта інвестування на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ.
11.4. У разі якщо Управитель відкріпив від Довірителя закріплений за ним Об'єкт інвестування за недотримання Довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, сума коштів, що підлягає виплаті Довірителю, визначається Управителем, виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об'єкта інвестування станом на перший день місяця, наступного за місяцем, коли Довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ.
11.5. В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті Довірителю, визначається Управителем, виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день відкріплення від довірителя Об'єкта інвестування.
11.6. Сума коштів, яка підлягає поверненню Довірителю, повертається Довірителю протягом п'яти днів після здійснення Управителем наступної повної реалізації відповідного Об'єкта інвестування або після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію.
11.7. У разі дострокового припинення управління майном Забудовник, на вимогу Управителя ФФБ, зобов'язаний протягом 30 робочих днів перерахувати на рахунок ФФБ кошти для подальшої виплати Довірителю.
11.8. Виплата коштів Довірителю не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна Управителя.
11.9. Управитель, щодо Об’єкту інвестування, який був відкріплений від Довірителя, може укласти договір про участь у ФФБ з іншим Довірителем та закріпити за ним цей Об'єкт інвестування або повернути майнові права на цей Об'єкт інвестування Забудовникові.
11.10. Якщо Довіритель виконав усі зобов'язання перед Управителем ФФБ та після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію підписав із Забудовником акт прийому-передачі закріпленого за ним Об'єкта інвестування, умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними та управління майном припиняється.
11.11. Якщо Довіритель виконав усі зобов'язання перед Управителем ФФБ, але протягом двох місяців після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію без поважних причин не підписує акт прийому-передачі закріпленого за ним Об'єкта інвестування і не подав у письмовій формі свої зауваження щодо невиконання Забудовником своїх зобов'язань по Об'єкту будівництва та Об'єкту інвестування, управління майном припиняється та Управитель відкріплює від Довірителя Об'єкт інвестування і всі закріплені за ним вимірні одиниці цього Об'єкта інвестування.
11.12. У цьому випадку зобов'язання Управителя ФФБ перед Довірителем та умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за винятком зобов'язання за дорученням Довірителя представляти його інтереси перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів, у тому числі в суді, а також зобов'язання повернути кошти Довірителю на його вимогу.
 
 
12.ПОРЯДОК ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТIВ
 
12.1. Фiнансування будiвництва за рахунок коштiв ФФБ Управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах вартості будівництва.
12.2. Облiк спрямованих на фiнансування будiвництва коштiв Управитель веде за об’єктами будiвництва.
12.3. За кожним об'єктом будівництва Забудовник зобов'язаний вести звітність за встановленою законодавством формою та регулярно надавати її Управителю.
12.4. Забудовник зобов’язаний забезпечувати цiльове використання отриманих вiд Управителя коштiв. В iнтересах Довірителів Управитель здiйснює контроль цiльового використання Забудовником коштiв, спрямованих на фiнансування будiвництва. Наступне перерахування коштів Забудовнику Управитель здійснює відповідно до графіка фінансування, погодженого Управителем і Забудовником, після надання Забудовником звіту Управителю ФФБ за формою, встановленою згідно із законодавством.
12.5. У разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво Забудовник зобов'язаний на вимогу управителя ФФБ повернути кошти на рахунок цього ФФБ для розрахунку з Довірителями ФФБ. За невиконання зобов'язання щодо перерахування коштів на рахунок ФФБ для проведення Управителем розрахунків з Довірителями ФФБ Забудовник несе відповідальність своїм майном.
 12.6. Управитель в інтересах Довірителів може, а на письмову вимогу Довірителя - зобов'язаний перевіряти фінансовий стан Забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів та надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки.
12.7. У разі встановлення фактів нецільового використання Забудовником коштів, отриманих від Управителя, спорудження Об'єкта будівництва та/або Об'єктів інвестування з порушенням технічних характеристик, Управитель зобов'язаний звернутися до Забудовника з вимогою вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень.
 
13. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ МІЖ УПРАВИТЕЛЕМ ЗА ЗАБУДОВНИКОМ
 
13.1. Управитель здійснює контроль за дотриманням Забудовником умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій Забудовника, що можуть призвести до:
- змін технічних характеристик Об'єктів будівництва та/або Об'єктів інвестування;
- погіршення споживчих властивостей Об'єктів будівництва та/або Об'єктів інвестування;
- зростання вартості будівництва більше ніж на двадцять відсотків;
 - збільшення строків будівництва більше ніж на дев'яносто днів.
13.2. У разі виявлення Управителем ризику порушень умов договору Управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору, повернення Забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього Об'єкта коштів, відшкодування заподіяних Забудовником збитків, перерахування на рахунок ФФБ коштів, необхідних для розрахунків з Довірителями, що виходять із ФФБ у зв'язку із розірванням договору про участь у ФФБ, а також здійснювати інші заходи щодо виконання Забудовником своїх зобов'язань за договором.
13.3. Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя протягом строку, визначеного в договорі, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ або уступити майнові права на нерухомість, яка є Об'єктом будівництва, чи на інші предмети іпотеки, якщо інше не передбачене договором.
13.4. У разі порушення Забудовником строків спорудження Об'єкта будівництва або у разі неналежного виконання Управителем своїх обов'язків, Довіритель має право вимагати від Управителя дострокового розірвання договору та виплати йому коштів. Управитель зобов'язаний виплатити Довірителю кошти у сумі, яка не може бути меншою за суму, внесену Довірителем до ФФБ. Довіритель не сплачує Управителю винагороду за виплату йому коштів у разі, якщо Довіритель відмовляється від участі у ФФБ з підстав, визначених в даному пункті.
 
 
14. ВЗАЄМОДІЯ УПРАВИТЕЛЯ ФФБ, ЗАБУДОВНИКА ТА ДОВІРИТЕЛЯ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ОБЄКТА БУДІВНИЦТВА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
 
14.1. Після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію Забудовник письмово, протягом 10 робочих днів, повідомляє про це Управителя. Забудовник надає дані щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування, отримані від БТІ, щодо фактичної площі конкретного Об’єкта інвестування в Об’єкті будівництва протягом 10 робочих днів після їх отримання.
14.2. Управитель ФФБ надає Забудовнику перелік Довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними Об'єкти інвестування, відповідно до отриманих Довірителями від Управителя майнових прав на ці Об'єкти інвестування, і повідомляє кожного Довірителя про введення Об'єкта будівництва в експлуатацію, а на письмову вимогу Довірителя надає йому копію відповідного акта.
14.3. На підставі даних щодо фактичної загальної площі Об'єктів інвестування Довіритель за поточною ціною вимірної одиниці Об'єкта інвестування здійснює остаточні розрахунки з Управителем ФФБ. Здійснення остаточних розрахунків Довірителя з Управителем проводиться після отримання повідомлення про введення Об’єкта будівництва в експлуатацію та надання Забудовником даних БТІ щодо фактичної площі Об’єкта інвестування на підставі додаткової угоди.
14.4. У разі, якщо фактична загальна площа Об’єкту інвестування буде більше, ніж проектна площа, яку визначено в договорі про участь у ФФБ, Довіритель на підставі внесених змін та доповнень до договору про участь у ФФБ сплачує до ФФБ кошти у сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об’єкта інвестування, на яку збільшилась загальна площа Об’єкта інвестування.
14.4. У разі, якщо фактична загальна площа Об’єкту інвестування буде меншою за проектну, Управитель повертає Довірителю на вказаний ним поточний рахунок кошти з ФФБ в обсязі, що відповідає вартості відповідної кількості одиниць Об’єкта інвестування, на яку зменшилась загальна площа Об’єкта інвестування.
14.5. У разі зменшення фактичної площі в наслідок встановлення Довірителем перегородок або проведення інших опоряджувальних робіт, повернення коштів за зменшення коштів не здійснюється.
14.6. Після проведення остаточних розрахунків Довірителя з Управителем (в т.ч. винагорода Управителя, сплата пені у разі прострочення внесення платежів, тощо, Довіритель отримує від Управителя в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ на довідку про право Довірителя на набуття у власність закріпленого за ним Об’єкта інвестування.
14.7. У довідці про право Довірителя на набуття у власність Об'єкта інвестування обов'язково мають бути зазначені такі дані:
- номер довідки та дата її видачі;
- вид ФФБ;
- дані Управителя ФФБ;
- дані Довірителя;
- дані про закріплений за Довірителем Об'єкт інвестування:
- вид Об'єкта інвестування (квартира, нежитлове приміщення тощо);
- номер Об'єкта будівництва та його будівельна або поштова адреса;
- номер Об'єкта інвестування та його характеристики (поверх, кількість кімнат, загальна площа тощо);
- сума коштів, внесених Довірителем до ФФБ.
14.8. Отриману від Управителя ФФБ довідку про право Довірителя на набуття у власність Об'єкта інвестування Довіритель надає Забудовнику для подальшого оформлення права власності на закріплений за ним Об'єкт інвестування.
14.9. Для оформлення правовстановлюючих документів Забудовник та Довіритель підписують складений забудовником акт прийняття-передачі Об'єкта інвестування в якому зазначаються:
- перелік робіт, які Забудовник провів на Об'єкті інвестування;
- перелік обладнання, яке було встановлено на Об'єкті інвестування для наступної його передачі Довірителеві;
- стислий перелік робіт, які Забудовник провів на Об'єкті будівництва та прибудинковій території;
- перелік обладнання, яке було встановлено на Об'єкті будівництва для наступної його передачі експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників житлового будинку.
14.10. Забудовник передає Довірителеві паспорти, сертифікати, гарантійні документи на обладнання, встановлене на об'єкті інвестування, яке переходить у власність Довірителя.
14.11. Довіритель має право у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання акта прийняття-передачі Об'єкта інвестування або підписати підготовлений Забудовником акт прийняття-передачі Об'єкта інвестування із зазначенням інформації про відсутність претензій Довірителя до Забудовника щодо Об'єкта інвестування, або подати у письмовій формі свої обґрунтовані зауваження щодо невиконання Забудовником своїх зобов'язань по Об'єкту будівництва і Об'єкту інвестування та щодо виявлених будівельних недоліків.
14.12. У разі наявності у Довірителя зауважень щодо невиконання Забудовником своїх зобов'язань по Об'єкту будівництва та Об'єкту інвестування Забудовник зобов'язаний забезпечити безоплатне усунення недоліків у п'ятнадцятиденний строк з дня подання зауважень або забезпечити безоплатне повторне виконання неналежно виконаної роботи чи виготовлення непоставленої чи пошкодженої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості.
14.13. Перебіг строків виконання зобов'язань Довірителя зупиняється на час усунення недоліків, що виникли з вини Забудовника на Об'єкті будівництва та/або Об'єкті інвестування.
14.14. Оформлення права власності на житло здійснюється Забудовником своїми силами та за свій рахунок. Органи місцевого самоврядування оформлюють право власності Довірителя на Об'єкт інвестування на підставі довідки про право Довірителя на набуття у власність Об'єкта інвестування, при цьому органи місцевого самоврядування не мають права вимагати будь-яких інших документів щодо участі Довірителя у ФФБ.
Оформлення права власності на нежитлові приміщення здійснюється Довірителем самостійно та за свій рахунок на підставі документів, отриманих від Забудовника.
14.15. Забудовник зобов'язаний не пізніше ніж у стодвадцятиденний строк з дня введення Об'єкта будівництва в експлуатацію передати цей Об'єкт об'єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією.
14.16. Після оформлення права власності на Об'єкти інвестування, які не увійшли до остаточно підтвердженого обсягу замовлення на будівництво за цим Об'єктом будівництва, Забудовник здійснює продаж Об'єктів інвестування самостійно або через Управителя ФФБ.
14.17. Протягом 3 робочих днів після підписання акту прийому-передачі Об’єкта інвестування, Довіритель зобов’язаний укласти договір з експлуатуючою організацією про участь у витратах на утримання будинку або прибудинкової території або прийняти участь у створенні об’єднання співвласників та вступити в члени цього об’єднання.
 
 
15. УСТУПКА ПРАВА ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО УЧАСТЬ У ФФБ, ЗМІНА ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ
 
15.1. Довіритель має право до запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію змінити Об’єкт інвестування за письмовою згодою Управителя. При цьому Довіритель має право частково отримати кошти з ФФБ у сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об’єкта інвестування, що становить різницю між кількістю вимірних одиниць, які були закріплені за попереднім об’єктом інвестування та кількістю закріплених вимірних одиниць за новим Об’єктом інвестування, за ціною на день подання заяви про отримання коштів з ФФБ.
15.2. Умовою для часткового отримання коштів є внесення відповідних змін до графіку внесення коштів та сплата Управителю винагороди.
15.3. Довіритель має право до запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію, за умови сплати Довірителем винагороди Управителю, уступити (відступити) право вимоги та свої зобов’язання за договором про участь у ФФБ на користь третіх осіб.
15.4. У випадку, коли договір про участь у ФФБ щодо певного Об’єкту інвестування укладений декількома Довірителями у визначених ними частках, відмова від участі у ФФБ будь-ким з Довірителів або відступлення ним права вимоги на користь третіх осіб власної частки можливі лише за згодою всіх Довірителів, які несуть солідарну відповідальність.
 
16. УЧАСТЬ ДОВІРИТЕЛЯ У ФФБ ЗА РАХУНОК КРЕДИТНИХ КОШТІВ
 
16.1. Довіритель може отримати в банківських установах на підставі договору іпотечний кредит для виконання свої зобов’язань перед Управителем.
16.2. Предметом іпотеки за іпотечним договором є Об'єкт інвестування, який стане власністю Довірителя (Позичальника) в майбутньому, та/або майнові права на нього. Обтяження такого предмета іпотеки підлягає реєстрації у встановленому законом порядку.
 16.3. Оцінка предмета іпотеки здійснюється за згодою Довірителя (Позичальника), Управителя та банківської установи.
16.4. Порушення строків спорудження Об'єкта будівництва або неналежне виконання зобов'язань Забудовником не може впливати на правовідносини, що виникли між банківською установою та Довірителем (Позичальником) відповідно до укладеного ними договору про іпотечний кредит, і не є підставою для припинення виконання зобов'язань Довірителем (Позичальником).
16.5. Довіритель, який отримав кредит для участі у ФФБ та забезпечив виконання своїх зобов'язань за договором про іпотечний кредит іпотекою, до моменту повного виконання зобов'язань за договором про іпотечний кредит не має права змінити Об'єкт інвестування, уступити право вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, частково отримати кошти з ФФБ або відмовитися від участі у ФФБ.
16.6. Після закінчення (завершення) будівництва Об'єкт інвестування продовжує бути предметом іпотеки відповідно до умов іпотечного договору, при цьому іпотечний договір є чинним і не потребує внесення змін та доповнень до нього. Нотаріус за повідомленням банківської установи накладає заборону на відчуження Об’єкта інвестування, який є предметом іпотеки, якщо це передбачено іпотечним договором.
16.7. У разі закінчення будівництва, зміни або розірвання іпотечного договору банківська установа вносить в установленому законом порядку зміни щодо обтяження нерухомості іпотекою.
16.8. У разі зміни в процесі будівництва характеристик Об`єкта інвестування, який є предметом іпотеки (зміна площі, зміни у плануванні приміщень тощо) нотаріус на підставі правовстановлюючого документа на збудований Об`єкт інвестування зобов`язаний зробити відмітку на примірнику іпотечного договору, який належить банківській організації.
 
17. ВИНАГОРОДА УПРАВИТЕЛЯ ФФБ
 
17.1. За перерахування коштів на фінансування будівництва Управитель отримує винагороду, яку сплачує Забудовник у розмірі, строки та в порядку, погоджені із Забудовником при укладанні договору. За погодженням Управителя та Забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із ФФБ, Управитель може утримувати належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ.
17.2. За здійснення управління коштами, переданими Управителю в управління, Довіритель сплачує Управителю винагороду у розмірі, строки та в порядку, визначені у договорі про участь у ФФБ, але не більше п'яти відсотків від суми коштів, переданих в управління.
17.3. Управитель ФФБ до запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію в межах діяльності з управління активами (коштами ФФБ) може надати Довірителю послуги щодо зміни Об'єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового повернення коштів з ФФБ та оформлення відмови від участі у фонді. За здійснення таких послуг Довіритель сплачує Управителю ФФБ винагороду в порядку, визначеному у договорі про участь у ФФБ, у розмірі:
-  за оформлення зміни об'єкта інвестування - у розмірі 1% від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції зміни об'єкта інвестування;
-  за оформлення уступки (відступлення) права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам - у розмірі 1% від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ, а за оформлення уступки прав та обов'язків довірителя за цим Договором на користь третіх осіб, що не є родичами у розмірі – 1,5 % від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ;
- оформлення відмови Довірителя від участі у ФФБ (за винятком випадків відмови, визначених у п.13 цих Правил) - у розмірі 5% від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування за поточною ціною на день подачі заяви про відмову довірителя від участі у ФФБ;
- за оформлення припинення участі Довірителя у ФФБ шляхом розірвання договору про участь в ФФБ за взаємною згодою сторін – 7 %, від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування за поточною ціною на день укладення відповідного Договору.
17.4. Винагорода Управителю не сплачується у випадках:
- порушення Забудовником строків спорудження Об’єкта будівництва;
- у разі неналежного виконання Управителем своїх обов’язків щодо контролю за виявленням ризиків, що можуть призвести до:
·        змін технічних характеристик Об'єктів будівництва та/або Об'єктів інвестування;
·        погіршення споживчих властивостей Об'єктів будівництва та/або Об'єктів інвестування;
·        зростання вартості будівництва більше ніж на двадцять відсотків;
·        збільшення строків будівництва більше ніж на дев'яносто днів.
       17.5. Додаткову винагороду Довіритель вносить на поточний рахунок Управителя до моменту фактичного здійснення дій (операцій).
 17.6. Управитель може надавати інші додаткові послуги, визначені договором про участь у ФФБ.
 
 
18.ІНШІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФФБ
 
18.1. ФФБ припиняє своє функцiонування за рiшенням Управителя у разi досягнення мети, з якою був створений фонд.
18.2. Пiсля виконання Управителем зобов’язань перед усіма Довірителями вважається таким, що припинив своє функцiонування.
18.3. За рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням Довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності Управителя, у зв'язку з порушенням Управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може передаватися в управління іншій фінансовій установі. До нового Управителя переходять усі права та обов'язки щодо Довірителів цього ФФБ та відповідного Забудовника.
18.4. В разi лiквiдацiї Управителя кошти на рахунку ФФБ не включаються до лiквiдацiйної маси Управителя i спрямовуються виключно на задоволення вимог Довірителів до Управителя згідно з Правилами.
18.5. Вимоги Довірителів задовольняються в порядку черговості внесення коштiв до ФФБ.
18.6. В разi неможливостi задоволення вимог Довірителів Управитель має право вiдступити (передати) майновi права на Об’єкт будівництва iншiй фiнансовiй установi, яка буде здiйснювати функцiї Управителя ФФБ, а в разi вiдсутностi фінансової установи яка б виконувала функцiї Управителя ФФБ - Довірителю.
18.7. За невиконання прийнятих на себе зобов’язань, Управитель та Забудовник несуть відповідальність відповідно до норм чинного законодавства.
 
 
19. КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
 
19.1. Керiвники та працiвники Управителя повиннi забезбечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї, яка надається Довірителями i становить комерційну або професiйну таємницю, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством України.
19.2. Управитель та Довіритель визнають, що не вважається конфіденційною інформація за умови, що під час її отримання вона вже була відома одній стороні (Управителю або Довірителю) або була доступна громадськості і не була отримана побічно від другої сторони (Управителя або Довірителя).
19.3. У разі порушення умов конфіденційності винна сторона відшкодовує іншій стороні понесені у зв'язку з цим збитки та сплачує штраф у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.