Надійність перевірена часом
Д О Г О В І Р
ПРО УЧАСТЬ У ФОНДІ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ВИДУ «А»
 
м. Київ
             №
«» _____________ 20__р.
(місце укладення договору)
(номер договору)
(дата укладення договору)
 
 
            Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрреставрація», яке діє на підставі ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування  об'єктів будівництва від 10.01.2013 р. АВ N614874, виданої Комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в особі директора Кочерги Ніни Іванівни, яка діє на підставі Статуту, (далі - Управитель), з однієї Сторони, та
            _________________________________ (паспорт серії ___ номер___________, виданий «___»_______________року __________________________, номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) ____________________ (далі - довіритель), з іншої сторони (далі - сторони) уклали цей договір про таке.
СТАТТЯ 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ»
1.1. За цим договором довіритель на підставі повного визнання ним правил фонду фінансування будівництва, що затверджені наказом Управителя № 2 від «21» лютого 2013 року (далі - правила фонду), надає свою згоду на участь у фонді фінансування будівництва виду «А» (далі - фонд).
Правила фонду є невід'ємною частиною цього договору.
1.2. За цим договором довіритель приймає на себе зобов'язання виконувати правила фонду та передати управителю в обсягах та на умовах цього договору кошти в управління з метою отримання у власність об'єкта інвестування, визначеного в пункті 1.6. цього договору.
1.3.Управитель приймає від довірителя кошти (фінансовий актив) в управління та відповідно до правил фонду і цього договору перераховує частину таких коштів для фінансування будівництва, решта коштів залишається в управлінні управителя.
Управитель виконує управління фінансовим активом, отриманим від Довірителя, на правах довірчої власності з метою будівництва Об'єкта будівництва шляхом здійснення комплексу заходів по правовому, технічному та організаційному забезпеченню будівництва в межах встановлених договором із Забудовником, Правилами ФФБ та законом про ФФБ.
У разі досягнення мети управління (повідомлення Управителем Довірителя про готовність Об’єкту будівництва) фінансовий актив, який переданий Довірителем Управителю в управління і набутий ним у довірчу власність, не повертається. Умови та виключні підстави повернення фінансового активу Довірителю визначаються законом про ФФБ, Правилами ФФБ та цим Договором.
1.4. Після отримання від довірителя коштів управитель закріплює за довірителем об'єкт інвестування та видає довірителю свідоцтво про участь у фонді, в якому зазначається: вид фонду; дані довірителя (для юридичних осіб: резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу; для фізичних осіб: громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адреса постійного місця проживання, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України); дата видачі свідоцтва; закріплений за довірителем об'єкт інвестування; запланована дата введення об'єкта будівництва в експлуатацію (місяць і рік); сума коштів, переданих довірителем управителю в управління; кількість закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування; графік внесення довірителем коштів; витяг з договору про зобов'язання забудовника перед управителем, який діє в інтересах довірителя, щодо спорудження об'єкта будівництва та передачі у власність довірителя об'єкта інвестування.
У разі зміни будь-яких даних, що зазначені у свідоцтві про участь у фонді, таке свідоцтво підлягає заміні.
1.5. Об'єктом будівництва за цим договором є - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих від довірителів управління коштів, який відповідає таким індивідуалізуючим ознакам:
 
Індивідуалізуючі ознаки
Дані
Проекте найменування Об’єкту будівництва:
Житловий будинок з підземним паркінгом
Адреса місцезнаходження (будівельна адреса):
 вулиця Каунаська, 2-А в Дніпровському районі міста Києва
Кількість секції:
1
Проектна кількість поверхів (етажність):
23 поверхи, в тому числі 1-2 поверхи-нежитлові приміщення, 3-й поверх- технічний та офісний, 4-23- житлові, 24-й поверх –технічний та майстерні
Проектна площа (м2):
26,7
Запланована дата введення забудовником об'єкта будівництва в експлуатацію (місяць, рік)
Вересень 2014 року
 
1.6. Відповідно до правил фонду та цього договору за довірителем закріплюється об'єкт інвестування з такими індивідуалізуючими ознаками:
 
Індивідуалізуючі ознаки
Дані
Вид об'єкта інвестування (квартира, нежитлове приміщення, гаражний бокс, машиномісце, тощо):
квартира
Будівельна або поштова адреса об’єкта будівництва (місто, вулиця):
вулиця Каунаська, в Дніпровському районі міста Києва
Номер об'єкта будівництва
2-А
Номер об'єкта інвестування
___
Поверх
___
Кількість кімнат
___
Загальна площа об'єкта інвестування відповідно до проекту (м2):
_____
Вимірна одиниця об'єкта інвестування
м2
 
Невід'ємною частиною цього договору є погоджені управителем із забудовником копії:
-         схеми (графічного зображення) будівельного плану об'єкта інвестування із зазначенням назви та площі всіх його приміщень і поверху, на якому об'єкт розміщений;
-         стислого переліку будівельних робіт, які забудовник зобов'язується провести на об'єкті інвестування;
-         переліку обладнання, яке буде встановлене на об'єкті інвестування і передане довірителю;
-         стислого переліку робіт, які забудовник зобов'язується провести на об'єкті будівництва та прибудинковій території;
-         переліку обладнання, яке буде встановлене на об'єкті будівництва і передане експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників будинку.
1.7.Усі індивідуалізуючи ознаки Об’єкту інвестування є проектними і підлягають уточненню Сторонами після проведення технічної інвентаризації Об’єкта будівництва (отримання технічних паспортів Об’єктів інвестування).
1.8.Планування та характеристики Об'єкту інвестування визначаються відповідно до проектної документації на Об'єкт будівництва. При затвердженні проекту Забудовником в односторонньому порядку можуть бути внесені зміни до проектної документації. Управитель не повідомляє Довірителя про внесення змін до проектної документації якщо зміни в ній не стосуються Об’єкту інвестування.
СТАТТЯ 2 «ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН»
2.1.           Права Управителя:
2.1.1            виступати в інтересах Довірителя позивачем у разі невиконання Забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості Об'єкту будівництва та передачі Довірителю у власність Об'єкту інвестування з урахуванням обмежень визначених у Правилах ФФБ;
2.1.2            вимагати від Довірителя надання та заповнення всіх необхідних документів і перевіряти їх достовірність. Підписанням цього договору Довіритель дозволяє Управителю, збирати, зберігати та обробляти щодо себе будь-які персональні данні;
2.1.3            відкріпити від Довірителя на умовах визначених цим Договором та Правилами ФФБ об'єкт інвестування та закріплені за ним вимірні одиниці об'єкта інвестування;
2.1.4            у разі порушення Довірителем п. 5.4. цього Договору відмовитися від цього Договору з подальшим відкріплення від Довірителя закріпленого за ним Об'єкта інвестування. У цьому разі договір вважається припиненим через 10 календарних днів з моменту повідомлення Довірителя про факт порушення хоча б одного з зобов'язань цим Договором;
2.1.5            надавати забудовнику вказівку про застосування притримання Об’єкту інвестування та зупинення підписання по акту приймання-передачі Об’єкту інвестування до моменту повного виконання Довірителем своїх зобов'язань за цим Договором. Управитель вправі реалізувати це право навіть після видачі ним Довідки про право Довірителя на набуття у власність Об’єкта інвестування, якщо ним буде встановлено факт невиконання Довірителем інших своїх зобов’язань за цим Договором.
 
2.2.          Обов’язки Управителя:
2.2.1            прийняти від Довірителя грошові кошти (фінансовий актив) на рахунок ФФБ в управління та використати кошти для фінансування спорудження визначеного Об'єкту будівництва;
2.2.2            закріпити за довірителем обраний ним об'єкт інвестування відповідно до правил фонду та цього договору;
2.2.3            видавати довірителю свідоцтво про участь у фонді відповідно до правил фонду та цього договору;
2.2.4            виключити закріплений за довірителем об'єкт інвестування з переліку об'єктів інвестування, що пропонуються управителем для інвестування (далі - перелік об'єктів інвестування), з метою запобігання закріпленню такого об'єкта за іншим довірителем;
2.2.5            передати довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об'єкт інвестування, майнові права на такий об'єкт за договором про уступку майнових прав;
2.2.6            надати після введення об'єкта будівництва в експлуатацію та здійснення остаточних розрахунків довірителя з управителем довірителю в обмін на свідоцтво про участь у фонді відповідно до правил фонду та цього договору довідку про право довірителя на набуття у власність закріпленого за ним об'єкта інвестування, в якій обов'язково зазначаються такі дані:
                               2.2.12.1.     номер довідки та дата її видачі;
                               2.2.12.2.     вид фонду;
                               2.2.12.3.     дані управителя;
                               2.2.12.4.     дані довірителя:
-      для юридичних осіб: резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для довірителя, який складає спільного інвестора фонду операцій з нерухомістю, від імені та в інтересах якого діє управитель фонду операцій з нерухомістю, додатково мають бути зазначені дані, що дають змогу однозначно ідентифікувати цей фонд операцій з нерухомістю - назва та реєстраційний номер випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю); нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;
-     для фізичних осіб: громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;
                               2.2.12.5.      дані про закріплений за довірителем об’єкт інвестування:
-     вид об'єкта інвестування (квартира, нежитлове приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо);
-     номер об'єкта будівництва та його будівельна або поштова адреса;
-     номер об'єкта інвестування та його характеристики (поверх, кількість кімнат, загальна площа тощо);
                               2.2.12.6.     сума коштів, внесених довірителем до фонду;
2.2.7            включити за умови виконання довірителем своїх зобов'язань за цим договором такого довірителя до переліку довірителів, яким забудовник у подальшому зобов'язаний передати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування;
2.2.8             виплатити кошти довірителю за його письмовою заявою відповідно до правил фонду та цього договору;
2.2.9             представляти за дорученням довірителя його інтереси в суді та перед третіми особами, здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів;
2.2.10         не вносити зміни та доповнення до правил фонду без письмової згоди всіх довірителів. У разі потреби надіслати повідомлення з пропозиціями щодо внесення змін і доповнень до правил фонду кожному довірителю. Згода довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження такого повідомлення на зазначену в цьому договорі адресу довірителя управитель не отримав письмової відповіді довірителя;
2.2.11         перевіряти на письмову вимогу довірителя фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів та надавати довірителю інформацію про результати проведеної перевірки;
2.2.12         письмово повідомити довірителю про:
                               2.2.12.1.     внесення змін до правил фонду;
                               2.2.12.2.     зміну технічних характеристик об'єкта будівництва та/або об'єкта інвестування на підставі листа забудовника;
                               2.2.12.3.     збільшення строків будівництва більш як на 90 днів;
                               2.2.12.4.     введення об'єкта будівництва в експлуатацію з наданням на його письмову вимогу копії відповідного акта;
                               2.2.12.5.     відкріплення від довірителя об'єкта інвестування на умовах цього договору;
                               2.2.12.6.     зміну місцезнаходження управителя;
2.2.13         надавати довірителю у письмовій формі на його письмову вимогу інформацію про хід виконання умов цього договору, зокрема про:
                               2.2.13.1.     будівельний стан готовності об'єкта будівництва;
                               2.2.13.2.     закінчення спорудження об'єкта будівництва та необхідність проведення остаточних розрахунків з управителем згідно з даними щодо фактичної загальної площі об'єкта інвестування;
                               2.2.13.3.     поточну ціну вимірної одиниці об'єкта інвестування;
2.2.14         ознайомити або надати на письмову вимогу довірителя копії отриманих від забудовника документів з даними про забудовника та об'єкт будівництва:
                               2.2.14.1.     документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи забудовника відповідно до вимог законодавства;
                               2.2.14.2.     документи, що підтверджують право забудовника на користування земельною ділянкою або право забудовника на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта будівництва;
                               2.2.14.3.     позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;
                               2.2.14.4.     дозвіл на виконання будівельних робіт або реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт;
                               2.2.14.5.     ліцензію підрядної організації;
2.2.15        Інформація, визначена у п. 2.2.12.-2.2.14 цього Договору, а також будь-яка інша інформація яку відповідно до положень чинного законодавства України управитель зобов’язаний надавати довірителю надається ним протягом тридцяти робочих днів з дня фактичного отримання запиту. Управитель вправі відмовити у надані витребуваної довірителем інформації з підстав встановлених у законі та цьому договорі, надавши довірителю вмотивовану відмову у наданні такої інформації. Управитель може продовжити строк надання відповіді на запит, якщо для підготовки відповіді йому необхідно провести перевірку діяльності Забудовника чи з інших поважних підстав. За таких обставин строк надання відповіді продовжується на строк проведення перевірки забудовника або до усунення інших підстав, які зумовили затримку у наданні інформації.
       Інформація, як правило надається Довірителю в усній формі, а якщо цього забажає Довіритель, то інформація може бути надана йому у письмовій формі. При наданні письмової відповіді Довірителю повторно не надаються документи, які йому вже раніше надавались, або з якими він здійснював ознайомлення в офісі Управителя. Для цілей цього пункту «письмовою формою» визнається інформація надана Довірителю Управителем у спосіб передбачений цим Договором (на вибір Управителя).
       Управитель не надає і не розголошує Довірителю інформацію, яка віднесена до конфіденційної, інсайдерської та інформації з обмеженим доступом, а також інформацію, яку заборонено розголошувати у зв’язку із захистом персональних даних.
2.2.16        здійснювати управління майном особисто;
2.2.17        забезпечити фінансування Об'єкта будівництва відповідно до Правил ФФБ, цього Договору та Договору про спорудження Об’єкту будівництва укладеного із Забудовником;
2.2.18        не використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;
2.2.19        одним із способів передбачених в п. 13.13 цього Договору, повідомити Довірителя про введення, або дострокове введення Об'єкту будівництва в експлуатацію та, у разі необхідності, про вартість зобов'язань Довірителя для остаточного розрахунку за Об'єкт інвестування, у встановлені правилами ФФБ строки;
2.2.20        після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію, за умови здійснення Довірителем остаточних розрахунків за даними організації уповноваженої на здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, надати Довірителю довідку, що підтверджує право Довірителя на отримання у власність закріпленого за ним Об'єкта інвестування, в обмін на Свідоцтво про участь у ФФБ;
2.2.21        забезпечити можливість повернення Довірителю на його вимогу коштів, наданих ним в управління, в порядку і строки, передбаченими законом про ФФБ, Правилами ФФБ, та цим Договором за умови сплати Довірителем встановленої цим Договором винагороди Упавителю;
2.2.22        відновити Договір та/або Свідоцтво про участь у ФФБ у разі їх втрати Довірителем за умови подання письмової заяви про втрату, засвідченої підписом Довірителя та сплати відповідної винагороди Управителю;
2.2.23        контролювати протягом 3-х місяців після прийняття будинку в експлуатацію виконання Забудовником зобов`язань щодо надання Довірителю даних по квартирі з визначенням її номера та дійсної загальної площі; передачі Довірителю квартири по акту приймання-передачі та пакету документів, необхідних для реєстрації права власності Довірителя на квартиру;
 
2.3.          Права Довірителя:
2.3.1            при укладанні цього Договору вибрати та закріпити за собою на умовах Правил ФФБ конкретний об'єкт інвестування згідно з переліком об'єктів інвестування, що є у пропозиції;
2.3.2            вимагати та отримати у власність об'єкт інвестування у разі виконання всіх зобов'язань по цьому Договору та Правилам ФФБ;
2.3.3            до запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію:
                               2.2.14.6.     відмовитися від участі у ФФБ шляхом розірвання Договору про участь у ФФБ та отримати з ФФБ кошти на умовах Правил ФФБ та цього Договору (при умові подачі заяви про відмову від участі у ФФБ не пізніше ніж за 60 календарних днів до запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію);
                               2.2.14.7.     за письмовою згодою Управителя має право уступити (відступити) право вимоги та свої зобов'язання за цим Договором на користь третьої особи, при умові попередньої оплати передбаченої цим Договором винагороди Управителю;
                               2.2.14.8.     Довіритель, за яким закріплений об'єкт інвестування, за письмовою згодою Управителя, має можливість змінити об'єкт інвестування згідно з переліком об'єктів інвестування, які є у пропозиції за об'єктами будівництва цього ФФБ.
2.3.4            використовувати для виконання зобов'язань за цим договором кошти, отримані в кредит;
2.3.5            у випадку, якщо Управитель, на умовах Правил ФФБ, відкріпив від Довірителя об'єкт інвестування та закріплені за ним вимірні одиниці Об'єкта інвестування, отримати з ФФБ кошти на умовах Правил ФФБ;
2.3.6            відмовитись від цього Договору в порядку передбаченому законом про ФФБ та Правилами ФФБ. У цьому випадку Управитель у строки встановлені п. 5.8. цього Договору повертає Довірителю суму коштів, що визначається Управителем, виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування на день подання заяви про вихід із ФФБ, за виключенням пені, передбаченої в цьому Договорі та вартості послуг Фінансовій компанії, яка становить 7 % від суми коштів, що повертаються Довірителю. Довіритель також компенсує Управителю будь-які інші витрати, які пов’язані з припиненням дії цього Договору;
2.3.7            якщо правилами та/або чинним законодавством передбачено обов’язкове здійснення страхування, отримати страхове відшкодування в порядку, визначеному правилами фонду, у разі несвоєчасного введення об'єкта будівництва в експлуатацію, невиконання або неналежного виконання робіт за цим договором
2.3.8            Довіритель не має права втручатися у діяльність Управителя та/або Забудовника, крім випадків подання управителю відповідного письмового звернення у разі виявлення довірителем фактів нецільового управління майном..
 
2.4.          Обов’язки Довірителя:
2.4.1            виконувати всі умови правил фонду та цього договору;
2.4.2            особисто надати управителю документи, визначені правилами фонду та цим договором, які ідентифікують особу довірителя;
2.4.3            заповнювати всі необхідні документи на вимогу Управителя;
2.4.4            повідомляти Управителя про зміну паспортних даних, місцезнаходження, місця постійного проживання, реєстраційного номеру облікової картки платника податків в ДРФО-ПП та інших суттєвих відомостей;
2.4.5            проводити інвестування спорудження Об’єкту будівництва та дотримуватися при цьому Графіку, визначеного у Договорі та у Свідоцтві про участь у ФФБ, за сумами і строками. У разі бажання Довірителя внести кошти раніше строку визначеного Графіком, Довіритель повинен це попередньо узгодити з Управителем;
2.4.6            закінчити всі розрахунки за Графіком у строки встановлені цим Договором та сплатити управителю винагороду, передбачену цим договором.;
2.4.7            відшкодувати Управителю збитки, які можуть бути нанесені Управителю та/або іншим власникам приміщень Об'єкта будівництва, внаслідок переобладнання та/або перепланування свого Об’єкту інвестування без письмового узгодження з Управителем, до отримання Довірителями свідоцтва про право власності на Об’єкт інвестування;
2.4.8            після введення об'єкта будівництва в експлуатацію здійснити остаточні розрахунки за даними технічної інвентаризації на таких умовах:
2.4.8.1.             у разі, якщо фактична загальна площа об'єкта інвестування менша, ніж загальна площа за проектом і ця різниця становить більше 0,5 кв.м, то Управитель ФФБ повертає Довірителю розраховану суму коштів шляхом їх перерахування на вказаний Довірителем поточний рахунок, якщо інше не обумовлено додатковою угодою;
2.4.8.2.             у разі, якщо фактична загальна площа Об'єкта інвестування більша, ніж загальна площа за проектом і ця різниця становить більше 0,5 кв.м, то Довіритель вносить до ФФБ кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об'єкта інвестування, на яку збільшилась загальна площа Об'єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці Об'єкта інвестування;
2.4.8.3.             у випадках, коли зменшення площі є наслідком встановлення додаткових перегородок то розрахунки з довірителем в порядку встановленому п. 4.4.8.1. не здійснюються.
2.4.9            у разі, якщо за ініціативою Довірителя було здійснено перепланування в Об’єкті інвестування то при остаточних розрахунках за даними технічної інвентаризації додатково застосовуються такі правила:
2.4.9.1.             при введенні Об’єкта будівництва в експлуатацію фахівцями забудовника разом з Довірителем здійснюється розрахунок зміни площі, які пов’язані з переплануванням;
2.4.9.2.             встановлюється чи призвели зміни площі, які пов’язані з переплануванням до зменшення фактичної площі Об’єкту інвестування чи до збільшення;
2.4.9.3.             у разі, якщо зміни площі, які пов’язані з переплануванням призвели до збільшення фактичної площі Об’єкту інвестування, то з метою здійснення остаточних розрахунків від фактичної площі відраховується площа змін, які пов’язані з переплануванням і отриманий результат використовується для визначення необхідності повернення коштів Довірителю або доплати Управителю за визначеними вище умовами (тобто отриманий результат співвідноситься з проектною площею).
2.4.10        для отримання у власність закріпленого Об'єкта інвестування виконати умови, визначені Правилами ФФБ;
2.4.11        підписати акт прийому-передачі Об’єкту інвестування протягом двох місяців з дати введення Об’єкту будівництва в експлуатацію;
2.4.12        при необхідності продовжити на один календарний тиждень строк підписання Акту прийому-передачі об'єкта інвестування, письмово попередивши про це Забудовника з наведенням об'єктивних причин та представленням їх офіційного підтвердження;
2.4.13        сплачувати Управителю винагороду у встановленому цим Договором та Правилами ФФБ порядку;
2.4.14        надати Забудовнику право на передачу у власність експлуатуючих підприємств визначених Забудовником (або до комунальної власності територіальної громади, міським комунальним підприємствам і організаціям, або об'єднанню співвласників Об'єкта будівництва), інженерних та комунікаційних мереж, які побудовані разом з Об'єктом будівництва за кошти Довірителя, приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири (приміщення), які забезпечують обслуговування будинку, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир (приміщень), а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у Об’єкті будівництва. Це право вважається наданим Забудовнику в момент підписання цього договору.
2.4.15        під час підписання акту прийому-передачі Об'єкту інвестування, укласти договір з експлуатуючою організацією на його обслуговування або прийняти участь у створенні об'єднання співвласників та вступити в члени цього об'єднання, в разі його створення;
2.4.16        відшкодувати Управителю та/або Забудовнику всі витрати пов’язані з утриманням Об’єкту інвестування та Об’єкту будівництва (пропорційно до площі Об’єкта інвестування) від моменту введення Об’єкту будівництва в експлуатацію і до моменту підписання Акту прийому-передачі Об’єкту інвестування;
2.4.17        оплачувати всі комунальні послуги та експлуатаційні витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням, ремонтом і експлуатацією Об'єкта будівництва та Об’єкта інвестування, пропорційно до площі Об’єкту інвестування, з моменту підписання Акту приймання-передачі Об’єкту інвестування або з дня, що наступає за останнім днем розгляду та підписання Акту прийому-передачі Об’єкту інвестування;
2.4.18        з метою забезпечення централізованого обслуговування інженерних мереж об’єктів житлового фонду після вводу Об’єкта будівництва в експлуатацію не перешкоджати передачі у комунальну власність (чи на обслуговування) територіальної громади (або експлуатуючої організації або об’єднання власників багатоквартирного будинку у разі його створення в Об’єкті будівництва) зовнішньобудинкові інженерні мережі тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення (газопостачання при наявності) з окремо розташованими і вбудованими бойлерними, насосними з обладнанням, індивідуальними тепловими пунктами (ІТП), до яких приєднаний будинок;
2.4.19        у разі якщо Довіритель інвестує в нежитлові приміщення – Довіритель зобов’язаний разом з прийняттям нежитлового приміщення прийняти від Забудовника на власний баланс інженерні та комунікаційні мережі які побудовані разом з Об'єктом будівництва за кошти Довірителя;
2.4.20        прийняти участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури району;
2.4.21        при необхідності (за вимогою управителя) приймати участь в прийнятті обладнання та устаткування будинку в експлуатацію;
2.4.22        після підписання Акту прийому-передачі Об’єкту інвестування або з дня, що наступає за останнім днем розгляду та підписання Акту прийому-передачі Об’єкту інвестування:
                        2.4.22.1.                 дотримуватися вимог Закону України «Про пожежну безпеку»;
                        2.4.22.2.                 дотримуватися вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій;
                        2.4.22.3.                 дотримуватися вимог Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення;
                        2.4.22.4.                 дотримуватися вимог інших нормативно-правових актів у сфері утримання та використання приміщень;
                        2.4.22.5.                 нести відповідальність за порушення норм, встановлених зазначеними нормативно-правовими актами;
                        2.4.22.6.                 нести відповідальність за нанесення шкоди майну третіх осіб;
                        2.4.22.7.                 нести ризики втрати або пошкодження об’єкту інвестування;
2.4.23        у разі зміни Довірителем Об’єкту інвестування та/або його відмови від участі у ФФБ він зобов’язаний за власний рахунок привести Об’єкт інвестування у відповідність з проектним рішенням, якщо у такому Об’єкті інвестування Довірителем або Забудовником, за дорученням довірителя, було проведено перепланування. Управитель та Довіритель можуть досягти згоди про грошову компенсацію Довірителем вартості приведення перепланованого Об’єкту інвестування у відповідність до проектних рішень;
2.4.24        утримуватися від будь-яких дій, що погіршують імідж та ділову репутацію Забудовника та/або Управителя. Довіритель зобов’язаний дотримуватись цього обов’язку протягом 20-ти років з дня введення Об’єкту будівництва в експлуатацію. У разі недотримання вимог цього пункту Довіритель відшкодовує Управителю збитки у фіксованому розмірі – 1 % вартості Об’єкту будівництва за кожний випадок порушення.
СТАТТЯ 3 «Порядок взаємодії довірителя та управителя у разі дострокового введення об'єкта будівництва в експлуатацію»
3.1.Управитель повинен письмово повідомити довірителю про початок роботи комісії з питань введення об'єкта будівництва в експлуатацію. Таке повідомлення повинно бути надіслано протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від забудовника. У виняткових випадках управитель може продовжити строки здійснення такого повідомлення але не більше ніж на 1 (один) календарний місяць.
3.2.Управитель повинен письмово повідомити довірителю про введення об'єкта будівництва в експлуатацію протягом 10 днів з моменту отримання від забудовника відповідного повідомлення та даних щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування. На письмову вимогу довірителя управитель надає йому копію відповідного акту. У виняткових випадках управитель може продовжити строки здійснення такого повідомлення але не більше ніж на 1 (один) календарний місяць.
3.3.Отримавши повідомлення від Забудовника Довіритель, Управитель та Забудовник вчиняють дії передбачені ст. 11-12 Правил ФФБ з урахуванням особливостей встановлених цим Договором.
СТАТТЯ 4 «Обмеження щодо окремих дій управителя з управління майном»
4.1.Сторони погодилися, що відповідно до правил фонду для управителя встановлюються за цим договором такі обмеження права довірчої власності:
4.1.1            управитель не має права доручати здійснення управління коштами, переданими йому, іншим особам та зобов'язаний здійснювати управління такими коштами особисто;
4.1.2            управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у цьому договорі;
4.1.3            управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати договір управління майном, крім випадків коли таке право прямо надано управителю законом та/або правилами ФФБ та/або цим договором;
4.1.4            управитель не може вимагати від довірителя виконання всіх його зобов'язань у разі, коли управитель не виконує своїх зобов'язань за цим договором (дія цього пункту не поширюється на зобов’язання пов’язані з своєчасним веденням Об’єкту будівництва в експлуатацію та/або передачі Об’єкту інвестування під заселення;
4.1.5            управитель не може встановлювати умови, обов'язкові для довірителя, з якими він не ознайомив довірителя перед укладенням цього договору, за винятком норм, встановлених законодавством;
4.1.6            управитель не може відповідати за своїми боргами активами фонду. У разі ліквідації управителя активи фонду не включаються до ліквідаційної маси;
4.1.7            управитель несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед довірителем відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та цього договору;
4.1.8            управитель не несе відповідальності активами фонду за виплату коштів довірителю в разі його відмови від участі у фонді, якщо управитель дотримався встановлених правилами фонду процедур щодо забезпечення можливості отримання довірителем коштів з фонду на вимогу довірителя;
4.1.9            фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ Управитель здійснює в межах отриманого в управління фінансового активу шляхом перерахування його частини на фінансування будівництва, за винятком коштів оперативного резерву, що залишається в управлінні управителя відповідно до Правил ФФБ.
СТАТТЯ 5 «Порядок та умови проведення розрахунків» (ПОРЯДОК ІНВЕСТУВАННЯ)
5.1   Для закріплення об'єкта інвестування довіритель протягом _____ банківських днів з дня підписання цього договору вносить на рахунок управителя кошти в розмірі ______ гривень, що становить _____ відсотків вартості об'єкта інвестування, за поточною ціною вимірної одиниці об'єкта інвестування, встановленою за згодою сторін на день внесення коштів.
      Довіритель може отримати у власність закріплений за ним об'єкт інвестування після введення об'єкта будівництва в експлуатацію відповідно до правил фонду та цього договору.
5.2   Кошти вносяться у національній валюті України на рахунок, зазначений Управителем у готівковій чи безготівковій формі.
5.3   Після внесення довірителем коштів відповідно до цього Договору управитель закріплює за довірителем у порядку, передбаченому правилами фонду, відповідну кількість вимірних одиниць об'єкта інвестування відповідно до поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування та видає довірителю свідоцтво про участь у фонді.
      Право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць об'єкта інвестування виникає у довірителя з дати передачі коштів в управління.
5.4   Подальше внесення коштів для оплати вартості об'єкта інвестування здійснюється довірителем на визначений у цьому договорі рахунок у сумі та строки, визначені у свідоцтві про участь у фонді (Графіку внесення управителем коштів до фонду).
      Після кожного внесення довірителем коштів до фонду управитель оформляє довірителю нове свідоцтво про участь у фонді із зазначенням нової кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування, яке видається довірителю в обмін на попереднє.
5.5   Поточна ціна вимірної одиниці Об'єкта інвестування визначається з урахуванням поточної ціни вимірної одиниці Об'єкта будівництва та коефіцієнту поверху і комфортності конкретного Об'єкта інвестування. Поточну ціну вимірної одиниці Об’єкту будівництва, споживчі властивості Об’єктів інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності визначає Забудовник та подає Управителю листом при кожному факту зміни ціни, але не частіше одного разу в місяць.
5.6   Управитель повідомляє довірителю про зміну поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування у разі її зміни чи зменшення або збільшення фактичної загальної площі об'єкта інвестування (за вимогою Довірителя) одним із способів передбачених п. 13.13 цього Договору (на вибір Управителя) або шляхом розміщенням інформації на сайті Управителя в мережі Інтернеті (http://www.ukrrest.kiev.ua).
5.7   У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування довіритель не зобов'язаний вносити до фонду додаткові кошти за закріплені за ним вимірні одиниці об'єкта інвестування.
      У разі зниження поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування довіритель не має права вимагати повернення сплачених коштів за закріплені за ним вимірні одиниці об'єкта інвестування.
      У разі коли зменшення фактичної загальної площі об'єкта інвестування є наслідком перепланування, проведення будівельних чи опоряджувальних робіт за ініціативою довірителя, повернення коштів не здійснюється.
5.8   У разі коли фактична загальна площа об'єкта інвестування, закріпленого за довірителем, є більшою за проектну площу такого об'єкта, зазначену в цьому Договору, більш як на 0,5 м.кв., що підтверджено даними забудовника про фактичну загальну площу об'єкта інвестування, довіритель зобов'язаний протягом 10 банківських днів з дня отримання відповідного повідомлення від управителя здійснити доплату різниці вартості об'єкта інвестування шляхом перерахування визначеної управителем суми коштів на вказаний Управителем рахунок у порядку, встановленому правилами фонду та цим договором. Сума коштів, яку має додатково внести довіритель, визначається управителем виходячи з кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування, на яку збільшилася загальна площа об'єкта інвестування, та поточної ціни вимірної одиниці такого об'єкта на день проведення розрахунків.
5.9   У разі коли фактична загальна площа об'єкта інвестування є меншою за проектну площу об'єкта на 0,5 м.кв., що підтверджено даними забудовника про фактичну загальну площу об'єкта інвестування, управитель протягом 45 банківських днів повертає довірителю на підставі його письмової заяви суму коштів, визначену виходячи з кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування, на яку зменшилася загальна площа об'єкта інвестування, та поточної ціни вимірної одиниці такого об'єкта на день проведення розрахунків. У виняткових випадках Управитель вправі продовжити вказаний строк, але у всякому разі не більше ніж на 60 банківських днів. Про продовження строку виконання грошового зобов’язання Довіритель повідомляється Управителем одним із способів передбачених п. 13.13 цього Договору.
5.10           Уточнення фактичної загальної площі об'єкта інвестування здійснюється на підставі матеріалів технічної інвентаризації.
5.11           У разі необхідності повернення Довірителю фінансового активу у більшому розмірі, ніж сума внесеного ним фінансового активу до ФФБ в результаті збільшення Забудовником поточної ціни вимірної одиниці Об'єкта інвестування, різниця виплачується Довірителю Управителем за рахунок коштів оперативного резерву з врахуванням оподаткування суми збільшення у строки встановлені п. 5.8. цього Договору.
5.12           Довіритель передає Управителю кошти в управління без ПДВ.
5.13           В процесі здійснення управління майном Управитель, в порядку встановленому законом про ФФБ та Правилами ФФБ, використовує кошти оперативного резерву для виконання наступних операцій: повне або часткове повернення коштів Довірителям з ФФБ; перерозподіл отриманих в управління коштів між об'єктами будівництва внаслідок здійснення довірителями операції зміни об'єкта інвестування.
5.14           Після прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію, до прийняття рішення Управителем про припинення функціонування ФФБ, оперативний резерв розформовується: кошти резерву перераховуються Забудовнику.
СТАТТЯ 6 «ВИНАГОРОДА УПРАВИТЕЛЯ»
6.1   Довіритель сплачує винагороду управителю за надання послуг із:
6.1.1            здійснення управління коштами у розмірі 0 гривень (безоплатно);
6.1.2            оформлення зміни об'єкта інвестування 1 відсоток вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про проведення операції із зміни об'єкта інвестування;
6.1.3            оформлення уступки права вимоги за цим договором третім особам – родичам (чоловік, дружина, батько, мати, повнолітні діти) 1 відсоток вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про проведення операції з уступки права вимоги за цим договором;
6.1.4            оформлення уступки права вимоги за цим договором третім особам, що не є родичами (чоловік, дружина, батько, мати, повнолітні діти) 2 відсотки вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про проведення операції з уступки права вимоги за цим договором;
6.1.5            оформлення відмови довірителя від участі у фонді у 5 відсотків вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про відмову довірителя від участі у фонді;
6.1.6            повернення коштів з фонду за ініціативою довірителя 5 відсотків вартості вимірних одиниць об'єкта інвестування, що підлягають відкріпленню на день подання відповідної заяви довірителем;
6.1.7            за оформлення Довідки на набуття у власність об'єкта інвестування – згідно чинного наказу Управителя про затвердження калькуляції вартості послуг;
6.1.8            за надання повторної інформації Довірителю – згідно чинного наказу Управителя про затвердження калькуляції вартості послуг. Для цілей цього пункту повторною є інформація, що надається більш ніж один раз за запитом одного і того самого Довірителя (незалежно від того чи подавав (є) він запит самостійно чи спільно з іншими довірителями) та/або інформація яка надається Довірителю (незалежно від того чи подавав (є) він запит самостійно чи спільно з іншими довірителями) на кожний наступний запит, поданий протягом одного календарного місяця з дня подання ним останнього запиту;
6.1.9            за виготовлення копій документів – згідно чинного наказу Управителя про затвердження калькуляції вартості послуг.
6.2   Довіритель не сплачує управителю винагороду у разі, коли довіритель відмовляється від участі у фонді у зв'язку з:
6.2.1            порушенням забудовником строків спорудження об'єкта будівництва;
6.2.2            неналежним здійсненням управителем контролю за дотриманням забудовником договірних умов та зобов'язань з метою запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до:
                              6.2.2.1.     зміни технічних характеристик об'єкта будівництва та/або об'єктів інвестування, крім випадків коли такі зміни стались через зміни внесенні до об’єкту будівництва та/або об’єкту інвестування з ініціативи Довірителя;
                              6.2.2.2.     погіршення споживчих властивостей об'єкта будівництва та/або об'єктів інвестування крім випадків коли такі зміни стались через зміни внесенні до об’єкту будівництва та/або об’єкту інвестування з ініціативи Довірителя;
                              6.2.2.3.     одноразового підвищення вартості будівництва більш як на 20 відсотків, крім випадків коли таке підвищення викликано обставинами непереборної сили чи дією фінансово-економічної кризи в економіці чи інфляції;
                              6.2.2.4.     збільшення строків будівництва більш як на 90 робочих днів.
6.3   Управитель може але не зобов’язаний в односторонньому порядку зменшити розмір своєї винагороди та письмово повідомити про це довірителю.
6.4   Положення пункту 6.2. цього Договору не застосовуються у разі, якщо нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії, правилами фонду, цим договором чи судовими рішеннями передбачено право Забудовника продовжувати строк будівництва та/або у випадках коли Управитель неналежним чином виконував взяті на себе зобов’язання за цим Договором та/або у разі коли Управителем було ініційовано внесення змін до цього Договору в частині зміни строків введення Об’єкту в експлуатацію та/або строків передачі Об’єкту будівництва під заселення, а Довіритель погодився на це та підписав відповідний додатковий договір.
6.5   Вказану в п. 6.1 винагороду Довіритель вносить визначений Управителем рахунок до моменту фактичного вчинення вищенаведених дій. При поверненні грошових коштів Довірителю з підстав визначених у цьому Договорі Управитель може утримати суму свої винагороди з суми грошових коштів, яка підлягає поверненню Довірителю. У цьому разі вважається, що Управитель повернув увесь розмір належного до виплаті Довірителю фінансового активу та отримав від Довірителя винагороду за надані послуги.
СТАТТЯ 7 «Припинення управління майном. Строки та порядок повернення коштів довірителю»
7.1.   Довіритель має право не пізніше ніж за 60 календарних днів до запланованої дати прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію ініціювати зміну Об'єкта інвестування, а також прийняти рішення про відмову від участі у ФФБ, ініціювати переговори про розірвання Договору про участь у ФФБ за взаємною згодою сторін, уступити право вимоги за своїми зобов'язаннями по Договору про участь у ФФБ третім особам.
7.2.   Управління майном за цим договором припиняється у разі:
7.1.1            повного виконання управителем зобов'язань перед довірителем;
7.1.2            відмови довірителя від участі у фонді;
7.1.3            смерті довірителя - фізичної особи або ліквідації довірителя - юридичної особи;
7.1.4            відкріплення управителем закріпленого за довірителем об'єкта інвестування у разі невиконання зобов'язань, передбачених цим договором (зокрема, але не виключно за недотримання Довірителем Графіку внесення грошових коштів до ФФБ, визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ, за сумами та/або строками; за невиконання Довірителем вимог Правил ФФБ та цього Договору щодо письмового попередження Забудовника про подовження терміну підписання Акту прийому-передачі закріпленого за Довірителем Об’єкту інвестування; якщо Довіритель не виконав своїх зобов'язань перед Управителем щодо внесення коштів до ФФБ, після прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію; довірителем відкликано згоду на обробку його персональних даних);
7.1.5            в інших випадках, передбачених правилами фонду.
7.3.   Якщо довіритель виконав усі зобов'язання перед управителем та після прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію підписав акт прийняття-передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування, умови цього договору вважаються виконаними та управління майном припиняється.
7.4.   У разі відкріплення від довірителя закріпленого за ним об'єкта інвестування управитель також відкріплює від довірителя всі закріплені за ним вимірні одиниці такого об'єкта інвестування. З моменту відкріплення об'єкта інвестування від довірителя управління майном припиняється, довіритель втрачає право вимоги на об'єкт інвестування та вимірні одиниці такого об'єкта, управитель зобов'язаний виплатити довірителю кошти у порядку, встановленому правилами фонду та цим договором.
7.5.   Управитель відкріплює від довірителя закріплений за ним об'єкт інвестування у разі:
7.4.1            відмови довірителя від участі у фонді;
7.4.2            невиконання зобов'язань, передбачених цим договором та правилами фонду.
7.6.   Управитель повертає довірителю кошти у разі:
7.5.1            відмови довірителя від участі у фонді за його письмовою заявою;
7.5.2            зміни довірителем об'єкта інвестування та часткового повернення коштів з фонду (в разі зменшення кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування та повного виконання довірителем зобов'язань щодо внесення коштів до фонду) за його письмовою заявою;
7.5.3            проведення остаточного розрахунку кількості вимірних одиниць об'єкта інвестування, що підлягає передачі у власність довірителю, в разі зменшення фактичної загальної площі об'єкта інвестування більш як на 0,5 м.кв. (в порядку визначеному цим Договором);
7.5.4            відкріплення від довірителя закріпленого за ним об'єкта інвестування відповідно до цього договору.
7.7.   Сума коштів, що підлягає поверненню довірителю у разі відмови від участі у фонді, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування, поточної ціни вимірної одиниці такого об'єкта на день передачі коштів в управління управителю за вирахуванням винагороди, належної управителю відповідно до умов цього договору.
7.8.   Якщо управитель відкріпив від довірителя закріплений за ним об'єкт інвестування у разі невиконання зобов'язань, передбачених цим договором, сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці такого об'єкта станом на перший день місяця, наступного за місяцем, коли довіритель порушив графік внесення коштів до фонду, за вирахуванням винагороди управителю відповідно до правил фонду та цього договору.
7.9.   В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці такого об'єкта станом на день відкріплення від довірителя закріпленого за ним об'єкта інвестування за вирахуванням винагороди управителю відповідно до правил фонду та цього договору.
7.10.   Управитель повертає кошти спадкоємцю (спадкоємцям) або правонаступнику (правонаступникам) довірителя на підставі відповідної заяви та документа, що підтверджує право на спадщину (правонаступництво), в сумі, що визначається виходячи з кількості оплачених довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці такого об'єкта станом на дату смерті довірителя - фізичної особи або дату ліквідації довірителя - юридичної особи за вирахуванням винагороди управителю відповідно до правил фонду та цього договору.
7.11.   Сума коштів, яка підлягає поверненню у випадках, передбачених пунктами 7.7. – 7.10. цього договору, повертається довірителю (спадкоємцю (спадкоємцям) або правонаступнику (правонаступникам) довірителя) протягом п'яти банківських днів після здійснення управителем повної реалізації об'єкта інвестування  або введення об'єкта будівництва в експлуатацію, залежно від того яка з подій настане пізніше. Управитель вправі за власною ініціативою достроково повернути Довірителю грошові кошти визначені в п. 7.7.-7.10. цього Договору.
7.12.   Сума коштів, що підлягає поверненню Довірителю при розірванні цього Договору за взаємною згодою сторін визначається ними у відповідному додатковому договорі.
7.13.   Зміна Об'єкта інвестування, відмова від участі у ФФБ за ініціативи Довірителя або Управителя, уступка права вимоги за Договором про участь у ФФБ третім особам в будь-якому випадку тягне за собою відкріплення від Довірителя закріпленого за ним Об'єкта інвестування про що Довіритель повідомляється Управителем протягом 10 робочих днів з моменту прийняття Управителем відповідного рішення у спосіб передбачений п. 13.13. цього Договору.
7.14.   Фінансовий актив, який підлягає поверненню Довірителю перераховуються Управителем на поточний рахунок Довірителя у строки встановлені Договором або Правилами ФФБ. Якщо Довіритель не вказує відповідного рахунку то грошові кошти продовжують зберігатись на рахунку Управителя до моменту отримання від Довірителя письмової інформації про відкритий йому у банківській установі на території України поточний рахунок (на підтвердження факту відкриття поточного рахунку Довіритель надає Управителю довідку з обслуговуючого банку). У цьому разі Довіритель сплачує Управителю винагороду за збереження грошових коштів згідно тарифів Управителя.
7.15.   За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором та правил фонду винна сторона несе відповідальність відповідно до законодавства.
7.16.   Управитель несе відповідальність перед Довірителем за контроль цільового використання залучених від нього коштів, повноту та своєчасність їх перерахування Забудовнику та належне виконання інших зобов`язань за Договором.
7.17.   Управитель сплачує Довірителю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховувалась пеня від суми, що залишилась невиплаченою (повернутою). Для цілей цього пункту нарахування пені припиняється через шість місяців з дня вчинення порушення.
7.18.   У разі порушення Довірителем встановлених термінів перерахування коштів до ФФБ, він сплачує Управителю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховувалась пеня від суми простроченого платежу за кожен день прострочення та штраф в розмірі 1% від суми простроченого платежу.
7.19.   У випадку подання недостовірної інформації, яка стосується умов цього договору та/або процесу його виконання, Довіритель сплачує Управителю штраф у розмірі 5 000,00 гривень за кожне порушення.
7.20.   Вищезазначені штрафи та винагороди сплачуються Довірителем на визначений Управителем рахунок.
7.21.   Управитель не несе відповідальності власним майном за виплату коштів Довірителю в разі відмови останнього від участі у ФФБ, якщо Управитель дотримався встановлених правилами фонду процедур щодо забезпечення можливості отримання Довірителем за його вимогою коштів з ФФБ.
7.22.   Управитель не має права на закріплення одного об'єкта інвестування за двома або більше довірителями.
7.23.   Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору, що виникли в результаті настання обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити заздалегідь і які перешкоджають сторонам виконати свої зобов'язання за цим договором.
7.24.   Спори між сторонами розв'язуються шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.
СТАТТЯ 8 «Строк дії цього договору»
8.1.   Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до Правил ФФБ або до моменту розірвання цього договору за ініціативою Сторін.
8.2.   Якщо Довіритель виконав усі зобов'язання перед Управителем та після прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію підписав Акт прийому – передачі закріпленого за ним Об'єкта інвестування, умови цього Договору вважаються виконаними та управління майном припиняється.
Якщо довіритель виконав усі зобов'язання перед управителем ФФБ, але протягом двох місяців після введення об'єкта будівництва в експлуатацію без поважних причин не підписав Акт прийому-передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування і не подав у письмовій формі свої зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов'язань по об'єкту будівництва та об'єкту інвестування відповідно до цих Правил ФФБ, управління майном припиняється, а Об’єкт інвестування вважається переданим Довірителю без зауважень щодо якості і комплектності Об’єкту інвестування. З цього моменту Довіритель:
                           i.            втрачає право вимагати усунення будь-яких явних недоліків чи доукомплектування Об’єкту інвестування;
                          ii.            самостійно несе усі витрати пов’язані з утриманням Об’єкту інвестування.
8.3.   У випадку, якщо Управитель, на умовах цього Договору відкріпив від Довірителя закріплений за ним Об'єкт інвестування управління майном припиняється. У цьому випадку зобов'язання перед Довірителем та умови цього Договору вважаються виконаними, за виключенням зобов'язання виплатити кошти Довірителю на умовах Правил ФФБ.
СТАТТЯ 11 «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ»
9.1.   Сторони зобов'язуються зберігати факт існування і зміст цього Договору в таємниці від третіх осіб, як і будь-яку іншу інформацію, як в її частині так і в цілому, отриману в результаті обміну інформацією між Сторонами в процесі виконання цього Договору (зокрема, при усному спілкуванні Сторін). Відступ від цього правила допускається лише за попередньої письмової згоди іншої Сторони.
9.2.   Обов'язки, викладені в п. 16.1 цього Договору, не розповсюджуються на інформацію, яка відповідно до чинного законодавства не може бути конфіденційною, але лише стосовно тих суб'єктів, для яких закон встановлює її відкритість.
9.3.   Сторони мають право розкривати конфіденційну інформацію третім особам лише у випадку залучення останніх до діяльності, спрямованої на реалізацію положень цього Договору, при умові, що така діяльність неможлива без надання такої інформації. В цьому випадку інформація може надаватися лише в тому обсязі, який є необхідним для реалізації положень цього Договору.
9.4.   Сторони визнають, що не вважається конфіденційною інформація за умови, що під час її отримання вона вже була відома одній Стороні Договору або була доступна громадськості і не була отримана побічно від другої Сторони.
9.5.   У разі порушення умов конфіденційності винна Сторона відшкодовує іншій Стороні понесені у зв'язку з цим збитки та сплачує штраф у розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат.
 
 
 
СТАТТЯ 10 «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ФОРС-МАЖОР»
10.1.   Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню Договору. Форс-мажор не звільняє від відповідальності Сторону за невиконання або неналежне виконання грошового зобов’язання (внесення і повернення фінансового активу)
10.2.   До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, відносяться: пожежі, повені, інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, зокрема такі як зниження температури, яке унеможливлює (або перешкоджає) здійсненню будівельних робіт (цей випадок стосується виключно виконання своїх зобов’язань Забудовником), замерзання моря, проток, портів, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, війни, військові дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії іноземних держав, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, прийняття органом законодавчої влади, органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування нормативно-правових актів чи актів індивідуальної дії, що унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, постановлення, винесення або ухвалення судами рішень, ухвал та постанов, які утруднюють або унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, а також інші незалежні від волі Сторін обставини непереборної сили.
10.3.   Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 20-денний термін після їх появи, підтверджуючи це відповідними документами. Несвоєчасність або відсутність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини як підставу неможливості виконувати зобов’язання за Договором.
10.4.   Строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили та усунення їх наслідків.
10.5.   У разі якщо термін дії обставин непереборної сили перевищує 3 місяці, це може бути підставою для припинення дії цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони.
СТАТТЯ 11 «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ОЗНАЙОМЛЕННЯ»
11.1.   На виконання ст.6, ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Управитель повідомив Довірителю таку інформацію про:
11.1.1        фінансову послугу, що пропонується надати Довірителю, із зазначенням вартості цієї послуги для нього;
11.1.2        умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
11.1.3        порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
11.1.4        правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
11.1.5        механізм захисту прав довірителів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
11.1.6        реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
11.1.7        розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
11.2.   На виконання ч. 7 ст. 14 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» Управитель повідомив Довірителю таку інформацію (надав для ознайомлення) про:
11.2.1        правила ФФБ та всі інші додатки до цього Договору (оригінали);
11.2.2        забудовника та об'єкт будівництва:
11.2.3        документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи забудовника у відповідності з вимогами законодавства;
11.2.4        документи, що підтверджують право забудовника на користування земельною ділянкою або право забудовника на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта будівництва;
11.2.5        позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;
11.2.6        дозвіл на виконання будівельних робіт або реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт;
11.2.7        ліцензію підрядної організації.
11.3.   На виконання ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Управитель (володілець бази персональних даних) повідомив Довірителя (суб’єкта персональних даних) про такі його права:
11.3.1        знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
11.3.2        отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
11.3.3        на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
11.3.4        отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
11.3.5        пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
11.3.6        пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
11.3.7        на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
11.3.8        звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
11.3.9        застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
11.4.   Інформація та документи, що надані Довірителю, забезпечують правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.
11.5.   Довіритель визнає зрозумілою інформацію та документи надані йому та погоджується з її (їх) змістом.
11.6.   Підписання цього Договору Довірителем є достатнім підтвердженням факту ознайомлення з документами і надання інформації, визначених пп. 15.1.-15.2. цього Договору.
СТАТТЯ 12 «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДОВІРИТЕЛЯ»
12.1    Укладаючи цей Договір Довіритель надає згоду на обробку його персональних даних Управителем з метою отримання Довірителем у власність Об’єкта інвестування в порядку встановленому законом про ФФБ, Правилами ФФБ, цим Договором. Управитель також може використовувати персональні дані Довірителя для захисту своїх прав та обов’язків, захисту прав та обов’язків Довірителя, а в окремих випадках і для захисту прав та обов’язків Забудовника.
У разі зміни мети обробки персональних даних Управитель має повідомити про це Довірителя і отримати згоду на обробку його даних у відповідності зі зміненою метою.
12.2    З цією метою визначеною у п. 12.1. цього Договору Довіритель передає Управителю інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, стать, адресу місця реєстрації та місця фактичного проживання, громадянство, відомості про освіту, контактна інформація (домашня (і) адреса (и), номери прямого офісного, домашнього і мобільного телефонів, адреса електронної пошти та ін.). Відомості, що містяться в документах, що засвідчують особу, в тому числі паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), фотокопії паспортів, інших особистих документів. Відомості про трудову діяльність, включаючи займані посади та посадові повноваження та обов'язки, інформація про роботодавців. Відомості про сімейний стан Довірителя. Будь-які інші персональні дані та ті відомості, які добровільно надаються Довірителем Управителю при заповненні анкет (якщо такі запровадженні), а також дані, які мають безпосереднє відношення до управління ФФБ та можуть знадобитися Управителю у зв'язку із реалізацією мети обробки персональних даних, що визначена у п. 12.1. цього Договору.
12.3    Довіритель цим надає Управителю згоду на вчинення з персональними даними нижченаведених дій:
12.3.1        збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних, що визначена у п. 12.1. цього Договору. При цьому, дана згода (стаття 12 цього Договору) не є зобов'язанням Довірителя щодо надання запитуваних Управителем даних; 
12.3.2        обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу будь-яким розпорядникам чи третім особами на розсуд Управителя), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки;
12.4    Способи обробки персональних даних:
12.4.1        при обробці персональних даних Управитель здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій;
12.4.2        обробка персональних даних Управителем здійснюється за допомогою засобів, що забезпечують конфіденційність таких даних, за винятком таких випадків: а) у разі знеособлення персональних даних; б) у випадку загальнодоступності персональних даних і при дотриманні встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних даних, вимог до матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій зберігання таких даних поза інформаційними системами персональних даних відповідно до чинного законодавства.
12.5    Ця згода (ст. 12 цього Договору) діє протягом невизначеного часу. Управителем повідомлено Довірителя про те, що він може письмо повідомивши Управителя відкликати цю згоду. Таке повідомлення повинно бути надіслано Управителю не пізніше ніж за 18 календарних місяців до передбачуваної дати відкликання цієї згоди.
Довіритель погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Управитель може не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Довірителя. Відкликання не має зворотної дії щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.
12.6    Управитель вправі відмовити Довірителю у зупиненні обробки персональних даних, якщо чинним законодавством України на Управителя покладено обов’язок обробки відповідних персональних даних протягом установленого цим законодавством строку. У цьому разі Управитель припиняє обробку персональних даних на наступний робочий день від останнього дня обов’язкової обробки персональних даних Довірителя.
СТАТТЯ 13 «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ»
13.1.            Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані із укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором, Правилами ФФБ, законом про ФФБ та законодавством, яке регулює надання фінансових послуг.
13.2.            Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
13.3.            Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
13.4.            Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмової згоди іншої Сторони.
13.5.            Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковим договором про внесення змін до цього Договору.
Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору, якщо інше не встановлено у самому додатковому договорі, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
13.6.            Додаткові договори та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (Довіритель проставляє печатку у разі її наявності). Під терміном «Додатковий договір» сторони розуміють єдиний документ у письмовій формі, підписаний ними, а у разі коли цього вимагає чинне законодавство України то і скріплений печатками.
13.7.            Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
13.8.            Цей договір не розглядається сторонами як договір купівлі-продажу нерухомості чи майнових прав на неї чи договір про виконання робіт чи договір про надання послуг. Цей Договір є договором приєднання. Цей договір спрямований на отримання інвестиційного прибутку Довірителем, яким є Об’єкт інвестування.
13.9.            Довіритель визнає, що цей Договір не містить несправедливих для нього умов.
13.10.        Всі можливі правовідносини, що не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством України. Умови даного Договору мають пріоритет над нормами чинного законодавства, крім випадків, коли у нормативному акті прямо вказано про заборону договірного регулювання відповідного питання.
Сторони погоджуються, що умови Договору, які в тій чи іншій частині не відповідають вимогам цивільного законодавства, є реалізацією сторонами принципу «свободи договору», а всі вказані відступи здійсненні з метою врегулювання правовідносин сторін відповідно до звичаїв ділового обороту, що склались між сторонами та на будівельному ринку та ринку фінансових послуг і виключно з метою забезпечення виконання цього Договору.
13.11.        Якщо будь-яке окреме положення цього Договору буде визнано недійсним у примусовому порядку остаточним рішенням будь-якого суду компетентної юрисдикції, таке визнання недійсним якогось окремого положення не впливає на законність, можливість примусового застосування або юридичної чинності інших положень Договору. Сторони належним чином проводять переговори, спрямовані на включення в Договір додаткових положень, прийняття нової редакції існуючих положень, у які необхідно внести зміни для відновлення первісної мети положень, визнаних, як зазначено в цьому пункті вище недійсними.
13.12.        Заголовки в цьому Договорі вживаються винятково з метою посилання на них і не можуть бути використані для регулювання, обмеження, внесення змін, тлумачення Договору.
13.13.        Письмові повідомлення Управителя викладаються українською мовою і передаються Довірителю одним із способів встановлених цим Договором.
Письмове повідомлення Управителя може бути здійснено одним із таких способів, що обираються ним:
i.    поштовим зв’язком шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомлення про вручення або цінного листа з повідомленням про вручення;
ii. кур’єрською поштою шляхом надсилання листа з повідомлення про вручення та описом вкладення у нього;
iii.врученням повідомлення персонально під розписку;
iv.     електронною поштою шляхом надсилання електронного листа. Використовуючи цей спосіб повідомлення, необхідно враховувати, що сам текст повідомлення повинен бути збережений, як зображення, і прикріплений до листа окремим файлом. Довіритель, вважається повідомленим, якщо він своїм електронним листом, зі скриньки, на яку воно було надіслано, повідомить про отримання повідомлення або якщо з такої скриньки надійте автоматичне повідомлення про отримання електронного листа або якщо у продовж 36 годин від години надсилання листа на адресу електронної пошти Управителя не надійде автоматичне повідомлення з поштового серверу Довірителя (або поштового сервісу Управителя) про неможливість доставки електронного листа. Довіритель зобов’язаний виключити електронну пошту Управителя з будь-яких фільтрів «спаму» та забезпечити належне отримання ним електронної пошти Управителя;
v. факсимільним зв’язком. У цьому разі повідомлення надсилається з і на номери засобів факсимільного зв’язку, які вказані у цьому Договорі. Достатнім підтвердженням отримання повідомлення є технічний звіт апарату факсимільного зв’язку про успішне надсилання повідомлення;
vi.     при передачі телефоном (в т.ч. через телефони стільникового зв’язку) - з моменту прийняття телефонограми Довірителем.
vii.    розміщенням інформації на офіційному веб-сайті Управителя.;
viii. надсилання на номер стільникового зв’язку Довірителя повідомлення «SMS» та/або «MMS» або за допомогою будь-якої іншої програми-месенджера, що визнаниа довірителем, як засіб зв’язку, а також за допомогою системи повідомлень у соціальних мережах, якщо Довіритель визнав відповідну соціальну мережу чи сторінку в ній як засіб зв’язку. Повідомлення вважається врученим Довірителю в момент надходження на номер стільникового зв’язку працівника Управителя або до програми-месенджера  або надходження до акаунту працівника управителя у відповідній соціальній мережі підтвердження факту отримання повідомлення. У цьому разі Довіритель, якщо у нього виникли сумніви щодо достовірності отриманого повідомлення, у продовж 24 годин зобов’язаний з’явитись у офіс Управителя для підтвердження достовірності отриманої інформації.
Управитель має право одночасного використання кількох способів повідомлення Довірителя.
13.14.        Письмові повідомлення Довірителів викладаються українською мовою і передаються Управителю одним із способів передбачених пп. і-ііі п. 13.13. цього Договору.
Повідомлення вважаються дійсними з моменту їхнього одержання Управителем.
13.15.        Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. Якщо редакції цього Договору, що знаходяться у Управителя та Довірителя не відповідають одна одній і такі невідповідності виникли у друкованому тексті без будь-яких ознак внесення до них змін то суперечливі умови цього Договору вважаються такими щодо яких сторони не дійшли згоди і до регулювання таких зобов’язань сторін застосовується чинне законодавство України.
СТАТТЯ 14 «ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ»
14.1.            До цього Договору додаються:
14.1.1.               Додаток № 1 «Правила Фонду фінансування будівництва виду «А», затверджені наказом №2 директора ТОВ «Фінансова компанія «Укрреставрація» від «21» лютого 2013 року (належним чином засвідчена копія)» ;
14.1.2.               Додаток № 2 «Графічне зображення схеми будівельного плану об'єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об'єкта інвестування на поверсі»;
14.1.3.               Додаток № 3 «Стислий перелік будівельних робіт, які забудовник зобов'язується провести на Об'єкті інвестування»;
14.1.4.               Додаток № 4 «Перелік обладнання, яке буде встановлене на Об'єкті інвестування з наступною його передачею довірителеві»;
14.1.5.               Додаток № 5 «Стислий перелік робіт, які забудовник зобов'язується провести на Об'єкті будівництва та прибудинковій території»;
14.1.6.               Додаток № 6 «Перелік обладнання, яке буде встановлене на Об'єкті будівництва з наступною його передачею експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників будинку».
14.2.            Усі додатки до цього Договору передаються Довірителю в день підписання цього Договору. Їх повторна видача (виготовлення) здійснюється Управителем за плату згідно умов цього Договору.
14.3.            Довірителю зрозумілий зміст Додатків до цього Договору. Довіритель не має заперечень щодо змісту та обсягу інформації наданої йому у Додатках до цього Договору.
СТАТТЯ 15 «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН»
15.1.            Доти, поки не буде повідомлено про інше, варто використовувати такі адреси і реквізити Сторін:
 
 
УПРАВИТЕЛЬ
ДОВІРИТЕЛЬ
 
ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАІЯ «УКРРЕСТАВРАЦІЯ»
 
ІНДИВІДУАЛЬНИІЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:
33193413
 
АДРЕСА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ:
04080, м. Київ, вул. Фрунзе 1-3
 
РЕКВІЗИТИ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ:
п/р 26507301006144 в ВАТ ВТБ БАНК
 м. Києва, МФО 321767
 
СВІДОЦТВО ПЛАТНИКА ПДВ:
38294769
 
І.П.Н.:
331934126566
 
ТЕЛЕФОН/ФАКС:
0 (44) 467-68-50/467-68-06.
 
E-MAIL (АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ):
 
офіційний веб-сайт:
http://ukrrest.kiev.ua
 
 
Директор:
              М.П.                                        Н.І. КОЧЕРГА
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ
____________________________________
 
ПАСПОРТ:
СЕРІЯ ____ ______________, ВИДАНИЙ_______________________________; ДАТА ВИДАЧІ: ______________________
 
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР)
_________________
 
АДРЕСА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ:
__________________________
 
РЕКВІЗИТИ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
ТЕЛЕФОН/ФАКС:
______________________________________
 
НОМЕР СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ (МОБІЛЬНИЙ):
____________________
 
E-MAIL (АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ):
______________________________________
 
 
________________ /_____________________/
 
Довіритель підтверджує, що отримав один примірник цього договору та додатки до нього в день його укладення.
 
____ _______ 20___ р.
__________                                                  ____________________
 (підпис)                                                          (ініціали та прізвище)
           
Цим підтверджую, що цей договір укладений з мого відома та за моєю згодою.
 
____ _______ 20___ р.
__________               _______________________________________
 (підпис)                             (ініціали та прізвище іншого з подружжя)
Додаток № 3
 
Стислий перелік будівельних робіт, які забудовник зобов'язується провести на Об'єкті інвестування (згідно Проекту*)
 
 
Вікна, двері:
-          вхідні двері в квартиру – металеві, протиударні ;
-          внутрішні двері в квартирах – не встановлюються;
-          вікна в квартирах – металопластикові з двокамерним склопакетом;
-          балконні двері і вікна, що виходять на заскленні балкони – металопластикові з двокамерним склопакетом;
-          засклення балконів - металопластикові з однокамерним склопакетом.
 
Внутрішні опоряджувальні роботи (квартири):
Житлові кімнати, коридори, кухні:
-          підлога – виконується підготовка під чистову підлогу;
-          стіни, стеля –по цегляних стінах та цегляних перегородках виконується поліпшена штукатурка, по залізобетонних стінах, перекриттю та перегородках з газобетону виконується безпіщанка.
Санвузли (ванна, туалет):
-          підлога – виконується гідроізоляція;
-          стіни, стелі – штукатурка, підготовка під опорядження та опоряджувальні роботи не виконуються.
Чистові опоряджувальні роботи виконуються за замовленням та за рахунок коштів інвестора.
 
Тип плити:
                Електроплити  встановлюються за замовленням та за рахунок коштів інвестора.
 
Електроживлення:
Електропроводка з мідного дроту. Встановлення поверхових щитів з лічильниками на кожну квартиру.   Всередині квартири – щит запобіжних автоматів, розподільча мережа електроосвітлення та штепсельних розеток.
 
Телефонізація:
             Підводка мереж телефону, телебачення та радіо виконується до щитів розміщених на поверхах. Введення в квартиру від щитів та розведення по квартирі виконується інвестором за власний рахунок.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*В процесі будівництва Замовник залишає за собою право вносити окремі зміни проектно-технологічних рішень індивідуального житлового будинку, які не погіршують експлуатаційних та естетичних якостей та санітарних норм.
Додаток № 4
 
Перелік обладнання, яке буде встановлене на Об'єкті інвестування з наступною його передачею довірителеві (згідно Проекту*)
 
 
 
 
Встановлення та розміщення всіх видів лічильників:
-          Електролічильники – поквартирно зі  встановленням їх  в транзитному коридорі;
-          Лічильники холодної та гарячої води – поквартирно.
 
Система опалення:
                   Двотрубна горизонтальна з пластмасових труб в підготовці підлоги.
 
Тип опалювальних приладів:
                    Радіатори секційні алюмінієві
 
Сантехобладнання:
                Встановлення ванн, мийок, умивальників, унітазів та сантехарматури не виконується.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* В процесі будівництва Замовник залишає за собою право вносити окремі зміни проектно-технологічних рішень індивідуального житлового будинку, які не погіршують експлуатаційних та естетичних якостей та санітарних норм.
Додаток № 5
Стислий перелік робіт, які забудовник зобов'язується провести на Об'єкті будівництва та прибудинковій території ( згідно Проекту*)
Кількість секцій та поверхів:
-          1 секція;
-          23 поверхи, в тому числі 1-2 поверхи – нежитлові приміщення, 3-й поверх – технічний та офісний , 4 - 23 – житлові, 24-й поверх – технічний та майстерні. 
Конструктивна схема будинку: монолітний залізобетонний каркас.
Стіни зовнішні:
З цегли товщиною 250 мм з зовнішнім утепленням мінераловатними плитами товщиною 120 мм, оштукатурені з боку квартир;   опорядження фасаду декоративною штукатуркою з пофарбуванням;
Стіни внутрішні :
                З цегли товщиною 250 мм, оштукатурені та монолітні залізобетонні товщиною 300-400 мм;                                                          
Перегородки :
-          міжкімнатні гозобетонні товщиною 100 мм;
-          в кухні – з цегли товщиною 120мм, оштукатурені;
-          в санвузлах - з цегли товщиною 120 мм.
Висота житлових поверхів:
                  3,0 м (від підлогт до підлоги).
Перекриття:
                 Монолітні залізобетонні в єдиній схемі каркасу, товщиною 200 мм.
Покрівля:
                 Плоска, рулонна з внутрішнім водовідведенням.
Наявність захисту від блискавки:
                 Проектом передбачена.
Характеристика протипожежних заходів:
-          у санвузлах квартир передбачено установку пожежної шафи з окремим краном для приєднання шланга(рукава) з можливістю використання його, як первинного пристрою внутрішньо-квартирного пожежогасіння;
-          незадимлювальна сходова клітина;
-          освітлення сходової клітини - природне, в нічний час – електричне;
-          наявність протипожежного водопроводу на кожному поверсі, система протипожежної автоматики;
-          система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі.
Сміттєзбірник:
-          сміттєприймачі – на кожному поверсі в тамбурі біля евакуаційного виходу;
-          сміттєзбірна камера – на першому поверсі з окремим входом..
Кількість ліфтів:
-          4 шт (ліфти фірми «Отіс»);
-          2 пасажирських вантажністю 400 кг кожний;
-          2 вантажопасажирські вантажністю 1000 кг ( 1 з них для транспортування пожежних підрозділів).
Система опалення:
                   Двотрубна горизонтальна з пластмасових труб в підготовці підлоги.
Система холодного та гарячого водопостачання:
розводка систем холодного та гарячого водопостачання передбачена двозонною: І зона – з 1-го по 13-й поверхи, ІІ зона – з 14-го по 23-й поверхи. Розведення під стелею коридорів та сунвузлів.
Електроживлення:
                електропроводка з мідного дроту. Встановлення по поверхових щитів з лічильниками на кожну квартиру.
Встановлення та розміщення всіх видів лічильників:
-          комерційний облік тепла на опалення та гаряче водопостачання – загальнобудинковий;
-          лічильники холодної та гарячої води – поквартирно та загальнобудинковий.
Місця загального користування:
                     Ліфтовий хол, коридори та сходові клітини:
-          підлоги сходових клітин - бетонне покриття;
-          підлоги коридорів, ліфтових холів – керамічна плитка;
-          стіни ліфтових холів 1-го поверху - керамічна плитка;
-          стіни коридорів типових поверхів – водоемульсійне пофарбування;
-          стелі – клейове пофарбування;
-          вхідні двері будинку – алюмінієві;
-          двері – металеві та дерев’яні;
-          двері на перехідних балконах загального користування та незадимлювальних сходових клітин - дерев’яні із заскленням;
-          вікна – металопластикові.
Благоустрій:
-          зовнішнє освітлення – згідно проекту;
-          дороги, проїзди – асфальтобетонне покриття;
-          тротуари, доріжки – асфальтобетонні та з ФЕМів;
-          передбачені майданчики для відпочинку, дитячі ігрові, для господарських цілей та гостьові для тимчасового паркування транспортних засобів.
 
 
*В процесі будівництва Замовник залишає за собою право вносити окремі зміни проектно-технологічних рішень індивідуального житлового будинку, які не погіршують експлуатаційних та естетичних якостей та  санітарних норм.
Додаток № 6
 
Перелік обладнання, яке буде встановлене на Об'єкті будівництва з наступною його передачею експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників будинку ( згідно Проекту*)
 
 
Установка та розміщення всіх видів лічильників:
 
-         встановлення поверхових щитів з лічильниками на кожну квартиру.
-         лічильники холодної та гарячої води – поквартирно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* В процесі будівництва Замовник залишає за собою право вносити окремі зміни проектно-технологічних рішень індивідуального житлового будинку, які не погіршують експлуатаційних та естетичних якостей та     санітарних норм.
 
 
 
Скачати договір